ŠkolaŠkolní poradenské pracovištěPrevence

Prevence

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Kočárková

Programem prevence vytváříme na škole podnětné prostředí pro výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a tím pomáháme eliminovat škodlivé vlivy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické a psychické, nezdravé mezilidské vztahy. Snažíme se smysluplně naplňovat volný čas, aby se řešením problému nestal útěk do izolace nebo dokonce droga. 

Prevenci zaměřujeme na důsledné respektování pravidel školního řádu, rozvoj komunikace, řešení konfliktních situací, schopnost ubránit se manipulaci, zvládání stresu, plánování a využívání volného času, toleranci a potlačování intolerance, dodržování bezpečného chování a předcházení úrazům, ochranu soukromého i školního majetku.

Nabízíme informace pro rodiče i žáky: