Školská rada

Členové:

Mgr. Lovaš Petr
Mgr. Martinák Radek

Mgr. Zemčíková Jana
p. Bartko Pavel
Ing. Krůta Václav
Mgr. Jan Podlena

 

Jednací řád školské rady

při Sportovní soukromé základní škole, s.r.o. Litvínov, Podkrušnohorská 1677

 ze dne 13.5.2015

Čl. I

   Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“

Čl. II

   Školská rada se schází ke svým schůzím minimálně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. III

   Program jednání školské rady navrhuje její předseda, který se volí nadpoloviční většinou všech členů rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. IV

   Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. V

   Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. VI

   Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, v případě středních a vyšších odborných škol stipendijního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. VII

   Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. VIII

   Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. IX

 Tento jednací řád byl schválen nadpoloviční většinou členů školské rady a nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2015

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies