ŠkolaŠkolní poradenské pracovištěVýchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce : Mgr. Kateřina Bukvajová

Sociální pedagog: Mgr. Pavla Beránková

Kariérový poradce : Mgr. Petr Lovaš

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE A SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA:

1.  Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb.

  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

- výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími

  potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle

  vyhlášky č. 73/2005 Sb.

- rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven

  v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

 

2. Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 

3. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání

  a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS a dalšími)

  

4. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

  a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších poradenských službách v regionu

  (úřad práce, sociální péče, krizová centra)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák)

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- úzce spolupracuje s metodikem prevence Mgr. Ivetou Rozsívalovou

 

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies