ŠkolaProjekty

Oborové práce žáků 9.ročníku

Práci posuzuje dvoučlenná komise složená z učitelů. Hodnocení se provádí na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny třemi stupni - vynikající, velmi dobrá, dostačující. Každému žákovi, který splní základní požadavky práce a obhájí ji bude slavnostně předán absolventský certifikát školy.

Časový harmonogram činností ve školním roce:

 • únor – oborový den, výběr oboru a vedoucího práce, výběr tématu práce, vyplnění a odevzdání přihlášky k oborové práci
 • březen až květen - tvorba práce pod vedením vedoucího práce, konzultace ap.
 • konec května - odevzdání práce vedoucímu učiteli
 • začátek června - ústní obhajoby oborové práce, slavnostní vyhlášení výsledků a předání absolventských certifikátů

Požadavky na oborovou práci:

 • dodržet předem daná pravidla (použití šablon, požadavky na grafické zpracování atd.)
 • práce je mezioborová, tj. spojuje poznatky více různých předmětů
 • má obsahovat v úvodu práce anotaci (stručnou charakteristiku práce) a to v českém i cizím jazyce
 • má obsahovat informace minimálně ze tří různých informačních zdrojů (literatura, odborné časopisy, internet, ústní svědectví atd.)
 • každý zdroj informací je co nejpřesněji citován (nestačí např. internet, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou internetovou stránku ap.)
 • má obsahovat i vlastní názory, vlastní komentáře, hodnotící soudy žáka apod. na dané téma
 • má obsahovat originální výtvarnou část (buď samostatné výtvarné dílo, nebo vlastní grafickou úpravu textu, grafů, je možné vytvořit počítačovou prezentaci)
 • práci je třeba zpracovat na počítači (výjimkou jsou části, kde to není technicky možné, popř. části, kde je zpracování na počítači nevhodné - např. vlastní výtvarná díla)
 • do závěrečné části práce žáka je možno zařadit poděkování vedoucímu učiteli za pomoc a spolupráci při tvorbě práce

Pokyny pro zpracování – „technické“ požadavky:

 • práci zpracujte na počítači a odevzdejte v kroužkové vazbě (kroužkovou vazbu je možno zajistit ve škole )
 • doporučený rozsah práce je min. 8 stran textu formátu A4 - jednostranný tisk, pozor! do rozsahu práce se nezahrnují přední a zadní obálka, úvodní strana, přílohy, obsah práce, seznam použité literatury a dalších zdrojů
 • práci napište ve formátu Times New Roman, velikostí písma 12, pro nadpisy jednotlivých kapitol je možné použít velikost 14, text zarovnejte do bloku
 • každý list práce (kromě obálek a úvodní strany) bude mít v zápatí na levé straně: příjmení autora-téma práce, školní rok a na pravé straně číslo stránky
 • způsob číslování jednotlivých kapitol si zvolte sami
 • velikost okrajů stránky: nahoře-2 cm, dole-3 cm, vlevo-2,5cm a vpravo-2cm
 • jednotný vzhled dodržujte u obálky, vazby práce (přední a zadní desky) a úvodní strany práce - šablony jsou k dispozici na webových stránkách školy
 • práci odevzdejte ve dvojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě na cd-romu (jedno písemné vyhotovení zůstává škole, druhé zůstává žákovi), v kopii práce a na cd budou případné výtvarné práce ofoceny nebo naskenovány jako přílohy
 • s dalšími dotazy se obracejte na vedoucího práce

Řazení stran:

Poznámka: tučně vytištěné části je třeba zpracovat jednotně, podle předem připravených šablon, které jsou ke stažení na webu školy www.sszslitvinov.cz

 • přední obálka
 • úvodní strana
 • obsah
 • vlastní práce, POZOR! na první straně bude anotace (stručný popis a charakteristika práce) a to v českém i cizím jazyce !
 • seznam použité literatury a použitých zdrojů
 • přílohy
 • zadní obálka

 

Konzultace žáka a vedoucího práce

Konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou žáka a vedoucího práce. Záleží pouze na nich, jaký způsob vzájemných konzultací zvolí a jaký čas jim bude věnován.

Vzory dokumentů - šablony:

 • přihláška k oborové práci (prihlaska.doc)
 • přední obálka (desky1.doc)
 • zadní obálka (desky2.doc)
 • úvodní strana (uvodni.doc)
 • přílohy(prilohy.doc)
 • seznam použité literatury(seznam.doc)

Poznámka: Veškeré dokumenty jsou k dispozici na www stránkách školy www.sszslitvinov.cz

Průběh obhajoby oborové práce:

 • stručné představení žáka a jeho práce vedoucím učitelem
 • představení práce žákem (volba tématu, pojetí a specifikace tématu a jeho zpracování, přiblížení obsahu práce, přiblížení významu práce)
 • otázky „technické“ - žák zná základní otázky předem (doplňující a vysvětlující otázky k práci - např. vysvětlování pojmů, doplnění o data, události, informace, oprava a vysvětlení případných chyb - v této fázi by se ještě nemělo jednat o názory a jejich obhajobu, ale o ověřitelné, jednoznačné, na vědomosti zaměřené otázky)
 • otázky pro diskusi - žák zná základní otázky předem (otázky vycházející z názorů žáka, otázky otevřené, obhajoba vlastních stanovisek a názorů)
 • doplňující otázky (prostor pro přísedícího učitele, pro otázky, se kterými žák není předem seznámen, možnost vést tuto část obhajoby v cizím jazyce - s přihlédnutím k možnostem žáka)
 • komise má 2 členy, vedoucího práce a jednoho přísedícího učitele
 • obhajoby jsou veřejné, za přítomnosti vedení školy, přístupné pro všechny učitele a žáky školy, rodiče
 • žákům obhajujícím oborové práce se doporučuje vystupovat ve společenském oblečení

Hodnocení oborové práce

Práci posuzuje dvoučlenná komise složená z učitelů. Hodnocení se provádí na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny třemi stupni - vynikající, velmi dobrá, dostačující. Každému žákovi, který splní základní požadavky práce a obhájí ji bude slavnostně předán absolventský certifikát školy. Nejlepší práce budou zvlášť odměněny. Kromě tohoto základního hodnocení se bude k výsledkům oborové práce přihlížet v hodnocení některých předmětů – zejména v českém jazyce, informatice  a v cizím jazyce (např. schopnost napsat krátký text v cizím jazyce a dle schopností žáka využití cizího jazyka v mluveném slově při obhajobě), a dále pak v předmětech, které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu. Neodevzdáním práce nebo nedodržením stanovených požadavků na oborovou práci může být žák v některém z těchto předmětů (dle zaměření práce)  hodnocen stupněm „nedostatečný" a to na úrovni pololetní, či čtvrtletní písemné práce.

Kritéria při posuzování:

 • věcná správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • spojení více předmětů
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí práce
 • přesnost citací
 • gramatická a stylistická úroveň
 • kvalita spolupráce žáka s vedoucím učitelem při tvorbě práce
 • vystupování žáka při obhajobě - kultivovanost, úroveň projevu apod.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies