Otázky a odpovědi

1. Co nabízíme?
● koncentrované prožitkové učení v epochách (3 – 4týdenní bloky), které umožňuje probrat látku mnohem intenzivněji, ponořit se do tématu, prožívat ho po určitou dobu a pochopit tak jeho podstatu a souvislosti
● absenci učebnic – knihy se stávají doplňkem, nikoli prostředkem výuky; žáci si vedou epochové sešity, které odpovídají živému procesu výuky
● výuku prodchnutou uměleckými, pohybovými a praktickými činnostmi
● předměty kognitivního charakteru rovnocenné předmětům zaměřeným technologicky, stejně jako prakticky-uměleckého charakteru
● budování vztahu úcty a obdivu k druhým lidem a přírodě, tvorbu zdravých životních hodnot
● spolupráci převažující nad vzájemnou soutěživostí
● slovní hodnocení zaměřené na individuální pokrok žáka
● malé třídní kolektivy
● aktivní zapojení rodičů


2. Nabízí alternativní třídy úplné základní vzdělání?
Školní vzdělávací plán je devítiletý. Výuka probíhá ve dvojročích nebo samostatně.


3. Pro koho jsou alternativní třídy určeny?
Alternativní třídy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, tedy pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku. Je žádoucí, aby třídní společenství bylo patřičně pestré, aby v něm byly zastoupeny děti rozmanitých nadání.

4. Naučí se moje dítě to samé jako v běžné třídě?
Samozřejmě. Vzdělávací plán ALT tříd splňuje všechny výstupy Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT. Oproti konvenčním třídám je učivo rozloženo dle principů waldorfské pedagogiky respektující vývojovou psychologii.


5. Jaké uplatnění může mít absolvent alternativních tříd?
Hlavním přínosem naší výuky je rozmanitost vzdělávacích aktivit. Absolventi mohou nalézt široké uplatnění nejen  v uměleckých oborech, ale i na středních odborných školách či lyceích a gymnáziích.


6. Je možný přestup do alternativních tříd?
Ano, přestup je možný jak na začátku, tak v průběhu školního roku, a to i do vyšších ročníků. Přestupu předchází osobní schůzka.


7. Proč klademe důraz na uměleckou výchovu a rukodělné činnosti?
Umění nevyučujeme proto, aby se z dětí stali umělci, ale proto, že umělecká činnost má na děti výchovný a terapeutický účinek. Pomocí uměleckých činností se rozvíjí jejich tvořivá energie, schopnost soustředění a odděluje imaginaci od učení. Velkým přínosem je zároveň posilování volní složky dítěte.


8. Jaká je výše školného?
Výše školného činí 3000 Kč měsíčně (12 měsíců). Školné zahrnuje družinu, školní kroužky, sešity a další pomůcky.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies