ŽáciTřídy5. BČtyřlístci

ČTYŘLÍSTCI SI PROCVIČUJÍ

ČTYŘLÍSTEK SE V LISTOPADU 2017

 • PONAUČÍ Z CHYB, KTERÉ NAŠEL V KONTROLNÍCH TESTECH A PROCVIČUJE SI TO, CO MU ČINÍ OBTÍŽE
 • ROZTŘÍDÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA PODLE DRUHŮ (TVRDÁ, MĚKKÁ, PŘIVLASTŇOVACÍ)
 • POUŽIJE SPRÁVNOU PŘEDLOŽKU VE SLOVNÍM SPOJENÍ (2.p. - Z, ZE....7.p. - S, SE)
 • PRACUJE S VÝZNAMY SLOV, KTERÉ SE LIŠÍ JEN PŘEDPONOU (Správa x Zpráva, ....)
 • PREZENTUJE KNIHU (V DIÁŘI MÁ ZAZNAMENANÝ TÝDEN PREZENTACÍ)

 • DĚLÍ DVOUMÍSTNÝM DĚLITELEM
 • PRACUJE SE ZLOMKY
 • RÝSUJE PŘESNĚ A ČISTĚ, VYUŽÍVÁ PŘI RÝSOVÁNÍ KOLMICE A ROVNOBĚŽKY

 • VYHLEDÁVÁ INFORMACE O VESMÍRU, SHROMAŽĎUJE SI MATERIÁLY K VYTVOŘENÍ LAPBOOKU

 • ORIENTUJE SE V HISTORICKÝCH UDÁLOSTECH (NÁRODNÍ DIVADLO, ... 1.SVĚTOVÁ VÁLKA)

ČTYŘLÍSTEK SI  V ŘÍJNU 2017

 • STÁLE PROCVIČUJE UČIVO 4.ROČNÍKU
  (VYJMENOVANÁ SLOVA, KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN, SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, SLOVNÍ DRUHY, ...)
 • URČÍ VE SLOVĚ PŘEDPONU - KOŘEN - ČÁST PŘÍPONOVOU (KONCOVKU)
 • ODŮVODNÍ, PROČ SE V NĚKTERÝCH SLOVECH OBJEVÍ DVĚ STEJNÉ SOUHLÁSKY (-NN-, -JJ-, -DD-, ...)
 • VYTVOŘÍ OSNOVU PŘEČTENÉHO TEXTU, PŘEVYPÁVÍ TEXT PODLE PŘEDLOHY
 • ČTE KNIHU DOMA I VE ŠKOLE, ABY MOHL PREZENTOVAT NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ TÝDEN V LISTOPADU

 • STÁLE PROCVIČUJE PAMĚTNÉ I PÍSEMNÉ POČÍTÁNÍ
 • RÝSUJE GEOMETRICKÉ ÚTVARY
 • VYPOČÍTÁ OBVOD I OBSAH ÚTVARU
 • ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY

 • PŘIŘADÍ HISTORICKOU UDÁLOST A OSOBNOST
 • SEŘADÍ HISTORICKÉ OSOBNOSTI PODLE DOBY PŮSOBENÍ NA ČASOVOU PŘÍMKU
 • DOBROVOLNÝ ÚKOL: OBJEVY (OBJEVITELÉ) A VYNÁLEZY 19.STOLETÍ

 • SEZNÁMÍ SE S JEDNODUCHÝMI STROJI - POMOCNÍCI ČLOVĚKA (KLADKA, NAKLONĚNÁ ROVINA, KOLO, PÁKA, ...)
 • ÚKOL: KDE MOHU VYUŽÍT POMOC JEDNODUCHÉHO STROJE - SVOU STAVBU ČI POKUS VYFOŤ A NALEP NA PRACOVNÍ LIST S JEDNODUCHÝMI STROJI

ČTYŘLÍSTEK SI  V ZÁŘÍ 2017

 • OPAKUJE UČIVO 1.-4. ROČNÍKU
 • PŘEPISUJE TEXT, PÍŠE VLASTNÍ VĚTY - BEZ GRAMATICKÝCH CHYB:
  - SLOVA VYJENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ (y/i PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH)
  - KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN (VZORY)
  - KONCOVKY SLOVES V ČASE MINULÉM (SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM)
  - STAVBA VĚTY (VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ - VZORCE)
  - SLOVNÍ DRUHY

 • POČÍTÁ ZPAMTI DO 1000
 • POČÍTÁ PÍSEMNÉ  (+ - . : DĚLENÍ "S OCÁSKEM")
 • RÝSUJE ROVINNÉ ÚTVARY (ČTVEREC, OBDÉLNÍK, TROJÚHELNÍK POMOCÍ: KOLMIC, ROVNOBĚŽEK
 • ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČERVEN 2017

 • PROCVIČUJE ZÍSKANÉ VĚDOMOSTI Z 5. ROČNÍKU

KVĚTEN 2017

 • PÍŠE GRAMATICKY SPRÁVNĚ
 • VYHLEDÁ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI
 • ROZLIŠÍ VĚTU JEDNODUCHOU A SOUVĚTÍ
 • VYZNAČÍ VZOREC SOUVĚTÍ
 • VYTVOŘÍ SOUVĚTÍ NA DANÝ VZOREC

 • POČÍTÁ PÍSEMNĚ I ZPAMĚTI
 • NARÝSUJE TROJÚHELNÍK I ČTYŘÚHELNÍK POMOCÍ  DANÝCH STRAN, KOLMIC I ROVNOBĚŽEK
 • ŘEŠÍ ÚLOHY V RŮZNÝCH PROSTŘDÍCH http://www.matika.in/cs

DUBEN 2017

 • PÍŠE GRAMATICKY SPRÁVNĚ
  (DOPLŇOVVÁNÍ KONCOVEK PODSTATNÝCH JMEN I OBOJETNÝCH SOUHLÁSEK V JEDNOM CVIČENÍ)
 • SESTAVÍ OSNOVU PŘEČTENÉHO TEXTU
 • PREZENTUJE PŘEČTENOU KNIHU

 • PÍSEMNĚ + - . :  S ČÍSLY DO MILIONU
 • ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY S ANTISIGNÁLEM
 • SESTROJÍ KOLMICE I ROVNOBĚŽKY

BŘEZEN 2017

 • PÍŠE GRAMATICKY SPRÁVNĚ
  - VŠECHNY PROBRANÉ JEVY (SPODOBA, VYJMENOVANÁ SLOVA, KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN, ....)
 • PREZENTUJE PŘEČTENOU KNIHU
 • PRACUJE SE SLOVNÍMI DRUHY

 • POČÍTÁ S VELKÝMI ČÍSLY DO MILIONU
  - NAPÍŠE ČÍSLA, POROVNÁ JE, ORIENTUJE SE NA ČÍSELNÉ OSE
  - + : . 
 • ŘEŠÍ ROVNICE POMOCÍ ČÍSEL, ZVÍŘÁTEK DĚDY LESONĚ I HADŮ

ÚNOR 2017

 • DOPLNÍ KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN
 • VYHLEDÁPODSTATNÉ INFORMACE Z TEXTU
 • PŘIŘADÍ SLOVA K JEDNOTLIVÝM SLOVNÍM DRUHŮM

 • PÍSEMNĚ DĚLÍ, OVĚŘÍ SI ZKOUŠKOU
 • ZAPÍŠE A POROVNÁ ZLOMKY
 • ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY

LEDEN 2017

PROSINEC 2016

 • DOPLNÍ KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO (NĚKTEŘÍ I MUŽSKÉHO)
 • PREZENTUJE PŘEČTENOU KNIHU (POZOR - MÁŠ PREZENTOVAT 3 KNIHY ZA POLOLETÍ)
 • SESTAVÍ OSNOVU KRÁTKÉHO TEXTU

 • SČÍTÁ ZLOMKY - SE STEJNÝM JMENOVATELEM
 • DĚLÍ SE ZBYTKEM I S "OCÁSKEM"
 • ŘEŠÍ ROVNICE POMOCÍ ŠIPKOVÉHO GRAFU
 • ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY

  https://www.hackmath.net/cz/priklady/4-rocnik?page_num=7

LISTOPAD 2016

ŘÍJEN 2016

 • PROCVIČUJE DOPLNĚNÍ y/i PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH
  - UČEBNICE ČJ DO STR. 39
 • URČUJE SLOVNÍ DRUHY
  - UČEBNICE DO STR. 43
 • NAPÍŠE SLOVA GRAMATICKY SPRÁVNĚ - ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY
  - UČEBNICE ČJ STR.22
 • URČÍ MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN
  - UČEBNICE STR. 46-51
 • SKLOŇUJE PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO,
  URČÍ JEJICH VZOR
  - UČEBNICE STR. 55-61

 • ŘEŠÍ ROVNICE - OD ZVÍŘÁTEK K ČÍSLŮM
  - UČEBNICE STR.20

ZÁŘÍ 2016

 • OPAKUJE SI UČIVO NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ
  - UČEBNICE ČJ DO STR.16
 • URČÍ STAVBU SLOVA, VYZNAČÍ VE SLOVĚ KOŘEN
  - UČEBNICE ČJ STR.17
 • ROZLIŠÍ PŘEDLOŽKU A PŘEDPONU
  - UČEBNICE ČJ DO STR.22

 • OPAKUJE SI UČIVO NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ - UČEBNICE MA DO STR.19
  - SČÍTÁ, ODČÍTÁ, NÁSOBÍ A DĚLÍ ZPAMĚTI
  - POČÍTÁ PÍSEMNĚ
  - ŘEŠÍ ÚLOHY V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH
  - ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY

 

 

KVĚTEN

 • SKLOŇUJE PODSTATNÁ JMÉNA
 • URČUJE PÁD, ČÍSLO A ROD PODSTSTNÝCH JMEN
 • ČASUJE SLOVESA
 • URČUJE OSOBU, ČÍSLO A ČAS SLOVES
 • PREZENTUJE KNIHU

 • OBJEVUJE VLASTNOSTI TĚLES, PRACUJE S POJMY - HRANA, VRCHOL, STĚNA, PLÁŠŤ
 • DĚLÍ A NÁSOBÍ V OBORU NÁSOBILKY
 • DĚLÍ SE ZBYTKEM
 • NÁSOBÍ DVOUMÍSTNÉ ČÍSLO (VEDLE  SEBE 24.3=)
 • PRACUJE S GROŠI

DUBEN

 • PROCVIČUJI DOPŇOVÁNÍ Y/I PO VŠECH OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • VYHLEDÁM VŠECHNY SLOVNÍ DRUHY V TEXTU
 • SKLOŇUJI PODSTATNÁ JMÉNA - ROD, ČÍSLO A PÁD

 • NÁSOBÍM PÍSEMNĚ
 • SČÍTÁM I ODČÍTÁM ČÍSLA DO 1 000
 • ŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHY
 • POUŽÍVÁM KRUŽÍTKO K VYZNAČENÍ KRUŽNICE

BŘEZEN

 • PROCVIČUJI DOPŇOVÁNÍ Y/I PO VŠECH OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • NAPÍŠI DIKTÁT S OBOJETNÝMI SOUHLÁSKAMI
 • VYHLEDÁM SLOVESA, PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA V TEXTU
 • ZNÁM PÁDOVÉ OTÁZKY

 • PROCVIČUJI SI STÁLE NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY
 • NÁSOBÍM DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM (INDICKÉ NÁSOBENÍ)
 • ZAKRESLÍM STAVBU Z RŮZNÝCH POHLEDŮ
 • VYJMENUJI VLASTNOSTI KVÁDRU

ÚNOR

 • ODŮVODNÍM A PÍŠE SLOVA S I/Y PO B, L, M, P, S, V
 • PŘEPISUJI SLOVA A VĚTY
 • ČTU S POROZUMĚNÍM, SDÍLÍM SVÉ ZÁŽITKY Z ČETBY SE SPOLUŽÁKY
 • PREZENTUJI PŘEČTENOU KNIHU

 • POČÍTÁM SLOŽENÉ PŘÍKLADY SE ZÁVORKAMI
 • VYPOČÍTÁM OBSAH OBRAZCE ZAKRESLENÉHO VE ČTVERCOVÉ SÍTI POMOCÍ ŠIPEK
 • VYŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHY

LEDEN

 • KONTROLNÍ POLOLETNÍ TESTY Z ČJ, M, PŘ, SPOL
 • ODŮVODNÍM A PÍŠE SLOVA S I/Y PO B, L, M, P
 • PRACUJI S TEXTEM, VYHLEDÁVÁM INFORMACE, VYJÁDŘÍM SVŮJ NÁZOR NA ČETBU
 • "VOLNÉ PSANÍ" - DOKÁŽI PÍSEMNĚ ZFORMULOVAT SVOU MYŠLENKU

 • PRACUJI S ČÍSELNOU OSOU, ORIENTUJI SE NA NÍ
 • PÍSEMNĚ SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 1000
 • NÁSOBÍM TROJMÍSTNÉ ČÍSLO
 • ZAOKROUHLÍ DANÉ ČÍSLO 

PROSINEC

 • ODŮVODNÍM A PÍŠE SLOVA S I/Y PO B, L, M
 • PRACUJI S TEXTEM
 • ČTU S POROZUMĚNÍM, PREZENTUJI PŘEČTENOU KNIHU
 • RECITUJI BÁSNIČKU

 • POČÍTÁM POD SEBOU + - .
 • VYPOČÍTÁM OBSAH NEPRAVIDELNÉHO ÚTVARU
 • VYŘEŠÍM PŘÍKLADY SE ZÁVORKAMI

LISTOPAD

 • URČÍM SLOVNÍ DRUHY
 • ODŮVODNÍM A PÍŠE SLOVA S I/Y PO B, L
 • VYHLEDÁM V TEXTU A VYMÝŠLÍ PŘÍBUZNÁ SLOVA KE SLOVŮM VYJMENOVANÝM
 • VYTVOŘÍM VĚTY JEDNODUCHÉ I SOUVĚTÍ S VYJMENOVANÝMI SLOVY

 • SČÍTÁM PÍSEMNĚ (POD SEBOU) - I S PŘECHODEM PŘES 10
 • ODČÍTÁM PÍSEMNĚ - BEZ PŘECHODU PŘES 10
 • NÁSOBÍM INDICKÝM ZPŮSOBEM
 • VYUŽÍVÁM ČTVEREČKOVANÝ PAPÍR A JAZYK ŠIPEK
 • VYŘEŠÍM PŘÍKLADY SE ZÁVORKAMI
  DODRŽÍ PRAVIDLA PRO POŘADÍ MATEMATICKÝCH OPERACÍ
  (NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED SŠÍTÁNÍM A ODČÍTÁNÍM)
 • NÁSOBÍM (ÚSTNĚ A HBITĚ)
 • VYŘEŠÍM AUTOBUS, PYRAMIDY, PAVUČINY

ŘÍJEN

 • URČÍM U SLOV SLOVNÍ DRUH
 • POZNÁM VĚTU JEDNODUCHOU
 • VYTVOŘÍM SOUVĚTÍ POMOCÍ SPOJKY A VĚT JEDNODUCHÝCH
 • ZEPTÁM SE NA ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI VE VĚTĚ 
 • ČTU S POROZUMĚNÍM - VYHLEDÁM INFORMACE Z TEXTU
                                     - CHARAKTERIZUJI HLAVNHO HRDINU
                                     - ZFORMULUJI HLAVNÍ MYŠLENKU TEXTU

 • SČÍTÁM PÍSEMNĚ (POD SEBOU)
 • NAUČÍM SE POSTUP PŘI "INDICKÉM" NÁSOBENÍ (PÍSEMNÉ)
  - K TOMU POTŘEBUJI OVLÁDAT NÁSOBILKU (ÚSTNĚ A HBITĚ)
 • VYŘEŠÍM AUTOBUS, PYRAMIDY, PAVUČINY

 • ZJIŠŤUJI INFORMACE O NAŠEM MĚSTĚ, PSČ, POČET OBYVATEL, DOPRAVNÍ SÍŤ,
  SLUŽBY, KULTURA, PLÁN MĚSTA, DŮLEŽITÉ BUDOVY - ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 • ZKOUMÁM PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI
 • PROVEDU JEDNODUCHÉ POKUSY
 • PROZKOUMÁM VLASTNOSTI LÁTEK

ZÁŘÍ

 • PŘEPÍŠI SLOVA A VĚTY
 • SEŘADÍM SLOVA PODLE ABECEDY
 • DOPLNÍM y/i PO TVRDÝCH A MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • NAPÍŠI SLOVA S -ě-
 • ČTU PLYNULE A S POROZUMĚNÍM

 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 100
 • NÁSOBÍM V OBORU NÁSOBILKY
 • VYPOČÍTÁM OBVOD A OBSAH ČTVERCE, OBDÉLNÍKA

 • ROZTŘÍDÍM A POJMENUJI STROMY
 • POPÍŠI KRAJINU SVÉHO OKOLÍ