ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 9.11.- 13.11.

Příroda - Vytvořit si herbář listů i s kresbami  – do konce listopadu.

Český jazyk - Přečtu si knížku a vypracuji čtenář. list- do konce listopadu.

ČJ- doplňování ě, je ve slovech a psaní slov s předponami a předložkami, vyjmenovaná slova po B;

Psaní: přepis, diktát a doplňování do šk. a prac. sešitů

Doplním ě, je do slov s předponou a bez předpon?

Píši slova s předponami, předložkami a zdvojenými souhláskami?

Vyjmenuji vyjmenovaná slova po B a určím jaké i/y se píše v kořenech slov?

Aj: Přítomný průběhový čas s koncovkou -ing, zájmena

Odpovím na otázku What are you doing?

Napíši věty v přítomném průběhovém čase?

Přečtu se správnou výslovností a s porozuměním příběh?

M: Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1 000, rovinné útvary, úlohy na části z celku, rovnice a šipkové grafy

G – rýsování ve čtvercové síti, rovnoramenný trojúhelník a 4-úhelníky-jejich obvod a obsah

Řeším úlohy na části z celku?

Řeším rovnice s X a pomocí zvířátek?

Sčítám,odčítám, násobím a dělím čísla do1 000 zpaměti i písemně?

Rýsuji úsečky, zjišťuji obvod a obsah obrazců?

Spol: Přírodní ukazatele v krajině; Stěhování národů- počátek středověku.

Orientuji se v krajině?

Orientuji se v době pravěku?

Př:  Houby

Pojmenuji některé druhy hub a jejich části?

Sp: Práce se stavebnicí

Použiji různé díly stavebnicových prvků?

Udržuji pořádek na svém místě?

VV: Portréty.

Využiji vhodně zvolenou techniku?

TV: Pohyb v přírodě

Orientuji se v terénu?

OSV: Sebeovládání

Co dělám, když se rozzlobím?