ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 7.12- 11.12.

Povinné DÚ

Matematika -Uč. str. 37/7 a 39/20a- do dom. sešitu.

Český jazyk- PS 31/1,2 a 29/5 – diktát slov do dom. sešitu- prosím rodiče o spolupráci při diktování. Děti si diktát nejprve samostatně přečtou, odůvodní si gramatické jevy a pak následuje diktování od rodičů. Nakonec si děti zkontrolují a opraví podle PS.

Společnost- odpověz na otázky o postavách ze starých českých pověstí na GC.

ČJ-opakování vyjmen. slov po B,L,M,P,S,V,Z; slovní druhy

Psaní: přepis, diktát a doplňování do šk., dom a prac. sešitů

Třídím slova do slovních druhů?

Vyjmenuji vyjmenovaná slova a použiji je při psaní i/y?

Napíši slova podle diktátu, najdu si chyby a opravím si je?

Aj: School, the timetable

Napíši opakovací test- přítomný čas průběhový, slovesa, fráze, školní místnosti, předložky?

Použiji základní slovní zásobu?

Přečtu text a porozumím mu?

M: Orientace na číselné ose i v záporných číslech, písemné dělení – dělitelnost.

G – rýsování do čtvercové sítě, dělení obrazců na části a výpočet jejich obvodu a obsahu

Zapíši a zakreslím zlomek?

Orientuji se na číselné ose i do záporných čísel?

Dělím písemně jednociferná čísla?

Rýsuji obrazce do čtverc. mříže a zjišťuji obvod a obsah?

Spol: Krajská města ČR; staré pověsti české a Velkomoravská říše

Vyhledám na mapě města a zjistím o nich různé zajímavosti?

Seznámí se s postavami českých pověstí a s prvními velkomoravskými knížaty?

Př: Vlastnosti rostlin a jejich stavba

Napíši opakovací testík o rostlinách?

Sp: Práce s papírem – vánoční přání- přinesu si přírodní stužky, pytlovinu, koření badyán, nebo sušený pomeranč či jablka- až na středu.

Skládám a stříhám papír podle pokynů?

Tvořím pomocí různých materiálů přání?

VV: Kresba příběhu ze starých pověstí českých- komiks

Nakreslím komiks ze starých pověstí českých- v pondělí?

OSV: Sebehodnocení práce a chování ve škole

TV: Zdravotní procházka lesem- vhodné oblečení a obutí.

Ohodnotím svou práci a chování během uplynulých dvou týdnů ve škole?