ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 23.3.-27.3.

 

Český jazyk -Procvičovat si pádové otázky a vyjmenovaná slova po P zpaměti.

Matematika -Procvičovat násobení a dělení do 100.

Společnost- Do konce března vypracovat referát ( alespoň 10 vět) nebo koláž o významné osobnosti Litvínova.

ČJ- procvičování slovních druhů, kategorií podstatných jmen; vyjmenovaná slova po P

Psaní: přepis a doplňování do sešitů

Čtení: vlastní knížka

 

 

 

 

 

Umím vyjmenovaná slova po B,L,M,P  a použiji je v psaní i/y ve slovech?

Určím slovní druhy ve větě?

Určím pád, číslo a rod podstatných jmen?

 

Aj – Popíši osoby pomocí přídavných jmen?

Použiji vazby Heś got… Sheś got…ve větách?

 

M:Sčítání a odčítání do 1000 zpaměti, algebrogramy, slovní úlohy

G: obvod rovinného obrazce

 

Umím násobit a dělit do 100 ?

 

Umím sčítat a odčítat čísla do 1000 pod sebou i zpaměti?

 

Umím vypočítat obvod rovinného obrazce?

 

Spol: Vím, jak správně hospodařit s penězi a co jsou to příjmy a výdaje?

 

Př: Seznámím se se stavbou těla ryb a jejich základními znaky?

 

Sp:  Pozoruji různé rostliny na zahradě nebo se starám o pokojové rostliny?

 

VV: Pracuji na kolážích o různých živočiších a o významné osobnosti Litvínova?

 

HV: Každý den si zazpívám nebo poslechnu pěknou píseň, případně si zatančím?

 

TV: Každý den si protáhnu a posílím tělo různými cviky nebo se jdu s rodiči projít do přírody?