ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 16.3. – 20.3.

Český jazyk -Naučím se vyjmenovat pádové otázky zpaměti.

Matematika -Procvičovat násobení a dělení do 100 a indické násobení dvojciferným číslem. Procvičovat sčítání a odčítání do 1000 zpaměti i písemně.

Anglický jazyk- Zapisuji protikladná přídavná jména z pracovního sešitu.

ČJ- Slovní druhy- podstatná jména;

Psaní: přepis a doplňování do prac. sešitů a sešitu na dom. výuku

Čtení: vlastní knížka

 

 

 

 

 

Vyhledám podstatná jména a určím jejich rod, číslo a  pád ?

Vyhledám a určím slovní druhy ve větách?

Použiji vyjmenovaná slova v psaní i/y po B, L a M?

 

Aj – Popíši osobu přídavnými jmény- protiklady? Přečtu příběh a porozumím mu?

 

M:Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem písemně (pod sebou), indické násobení dvojcif. číslem, doplňování do rovnic, zvířátka dědy Lesoně, slovní úlohy

G: rýsování podle šipek do čtvercové sítě

 

Umím násobit a dělit zpaměti do 100 a indicky násobit dvojciferným číslem?

 

Umím sčítat a odčítat čísla do 1000 pod sebou i zpaměti?

 

Umím doplnit čísla nebo zvířátka do rovnic?

 

Spol: Rozliším typy povolání, práci fyzickou a duševní?

 

Př: Popíšu stavbu těla a základní znaky ptáků?

 

Sp:  Vystřihuji si a skládám z papíru origami nebo z různých časopisů 3D stavby?

 

VV:  Tvořím jednoduché papírové koláže o savcích, ptácích nebo povoláních lidí?

 

HV: Zazpívám si písničku nebo si ji poslechnu, abych si udržel/la dobrou náladu?

 

TV: Protahuji a posiluji každý den své tělo různými cviky, abych se udržel/la v kondici a ve zdraví?