ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 6.4.- 15.4.

Nezapomínejte plnit zadávané úkoly do GC a na umimeto.org v průběhu DV i prezenční výuky.

 ČJ- Skloňování podst. jmen v rodě mužském

Psaní: přepis, diktát a doplňování do šk., prac. a dom. sešitů

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen?

Přepíšu text psacím písmem s použitím již známých gramatických pravidel?

Určím pád, číslo, rod a vzor u podst. jmen?

Aj: Velikonoce a cestování

Používám novou slovní zásobu 6.,7. a 8. lekce?

Používám stupňování příd. jmen, způsob. slovesa a přítomný čas ve větách?

Vedu rozhovor se spolužákem?

M:Obor čísel do 1 000 000 – slovní úlohy; písemné násobení a dělení; bilandská čísla

G- Převádění jednotek, tvoření sítě kvádru

Používám všechny početní výkony v různých prostředích?

Pracuji s bilandskými čísly a groši?

Převádím jednotky délky, objemu a hmotnosti?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Lucemburkové na českém trůnu, Ochrana přírody

Orientuji se ve staletích?

Orientuji se na mapě?    

Př:  Drobná a závažná zranění, návykové látky

Rozliším drobná a závažná zranění?

Dokážu odmítnout návykovou látku?

Sp: Lapbook o českém panovníkovi, krychle z papíru

Vytvořím lapbook o vybraném panovníkovi?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Kytice jarních květin, síť kvádru

Využiji různých výrazových možností?