ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 4.1. –15.1.

Anglický jazyk- Naučím se zpaměti příslovce- always, usually, sometimes, never.

Český jazyk- Vyjmenuji pádové otázky zpaměti?

Matematika- Procvičuji si zpaměti násobilku a dělení do 100

ČJ- podst. jména- číslo, rod a pád

Psaní: přepis, doplňování a diktát do šk. a prac. sešitů

Doplním i/y v kořenech slov po obojetných souhláskách?

Vyjmenuji pádové otázky?

Určím pád, rod a číslo u podst. jmen?

Aj: How often? Time, subject and werbs in the school.

Použiji příslovce, slovesa a vyuč. předměty ve větách?

Určím čas na hodinách?

Napíši text o sobě a své škole?

M: Rovnice o dvou neznámých , sčítání, odčítání, násobení a dělení zpaměti i písemně; kontrola na kalkulačce, šipkové grafy;

G- rýsování čtyřúhelníků do čtvercové sítě a určení obsahu a obvodu

Provádím početní operace do 10 000 zpaměti i písemně?

Pracuji na kalkulačce?

Narýsuji čtyřúhelník a zjistím jeho obvod a obsah?

Počítám rovnice?

Spol: Nížiny a vodstvo ČR, Velká Morava a Přemyslovci

Vyhledám na mapě ČR nížiny a řeky?

Orientuji se v období Velkomoravské říše a v rodokmnenu přemyslovských knížat?

Př:  Třídění živočichů

Vyjmenuji skupiny živočichů a některé živočichy zařadím?

Sp: Úklid svého pracovního místa, model velkomoravského hradiště

Každý den si připravím pomůcky a následně uklidím své pracovní místo?

Vytvořím model velkomoravského hradiště?

VV: Kresba jmen v Hlaholici, historická postava- portrét

Napíši jména v Hlaholici?

Nakreslím portrét historické postavy?

TV: Pravidelný pobyt venku, ranní rozcvičky a protažení

Protahuji se a procházím se v přírodě?

OSV: Plánování učení, pravidelné odesílání úkolů na GC

Plánuji si učení?

Pravidelně odesílám všechny úkoly na GC a doplňuji si chybějící práce nebo opravuji?