ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 31.5.- 10.6

V týdnu od 6.6. si uděláme Školu naruby-vždy dvojice žáků bude vysvětlovat ostatním vybrané nové učivo. Témata si v pondělí sdělíme a vyberete si.

Český jazyk - Komu ještě chybí čtenářské listy za 2.pololetí, nezapomene si je do 14.6. vypracovat.

Spol+ Př+SP- Do 14.6. máte ještě možnost vypracovat si lapbooky, aby vám byly započítány do hodnocení.

 

ČJ-shoda přísudku s podmětem- stř., ž., muž. živ. a neživ.

Psaní: přepis a doplňování do šk., dom. a prac. sešitů

Závěrečný test

Rozumím shodě Př s Po ve všech rodech?

Vyhledám základní skladební dvojici?

Zapíši větné vzorce souvětí?

Aj: Angličtina pozpátku

Opakuji si probranou slovní zásobu?

Přečtu příběh se správnou výslovností?

Tvořím věty?

M: Obor čísel do 1 000 000 – slovní úlohy; rovnice, písemné násobení dvouciferným číslem

G-kolmé a rovnoběžné útvary

Závěrečné testy-početní výkony, prostředí a geometrie

Písemně vynásobím dvouciferným číslem?

Pracuji na kalkulačce?

Narýsuji kolmé a rovnoběžné útvary?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Zajímavosti naší vlasti, doba pohusitská

Orientuji se na mapě ČR?

Pracuji s časovými údaji?    

Př: Ekosystém pole a louka

Definuji prostředí pro různé živočichy?

Sp: Keramika modelování z hlíny

Vytvořím jednoduchou misku z hlíny?

Udržuji si pořádek na pracovním místě?

VV: Krajina nakreslená rovnoběžnými čarami

Využiji různých výrazových možností?

OSV: Práce s tématy v Abecedě bezpečí

Diskutuji o problémech nebezpečného a neslušného chování?

TV: Sportovní hry uvnitř a venku

Zúčastním se sportovních her a dodržuji pravidla fair play?