ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 3.5.- 14.5. 2021

Nezapomeňte pravidelně  zasílat vypracované úkoly na GC a pracovat na úkolech na umimeto.org.

SP +Př- Tvorba Lapbooku na téma ekosystém park, potok a řeka, pole, louka nebo rybník.- do konce května.

 

ČJ- slovesa- časování ve všech časech

Psaní: přepis a doplňování v dom. šk. a prac. sešitech

Odůvodním a doplním správnou koncovku podst. jmen a i/y v kořenech slov?

Časuji slovesa v přítomném, budoucím, minulém čase?

Určím osobu, číslo a čas u sloves?

Aj: Holiday, activities, if/when

Používám novou slovní zásobu?

Přečtu příběh se správnou výslovností?

Tvořím a doplňuji věty?

M:Obor čísel do 1 000 000 – slovní úlohy; písemné násobení a dělení; kombinatorika a statistika, části z celku

G- graf, rýsování kružnic a kolmic

Písemně vydělím jednociferným dělitelem?

Řeším kombinatorické úlohy?

Narýsuji kružnici a kolmice?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Život ve středověku a husitsví, orientace na mapě- zámky a divy ČR

Orientuji se na mapš ČR?

Pracuji s časovými údaji?    

Př:  Ekosystém potok a řeka

Určím živočichy a rostliny?

Sp: Pozorování rostlin, práce s papírem- lapbooky

Pozoruji růst rostlin?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Přinést si obrázek brouka

Využiji různých výrazových možností?

OSV: Sociální sítě

Orientuji se bezpečně v sociálních sítích?

TV: Sportovní hry

Zvládám základy sportovních her?