ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 18.1.- 28.1.

OSV- Udělat si sebehodnocení za leden v Diářích.

ČJ- skloňování podst. jmen rodu středního

Psaní: přepis a doplňování do šk., dom. a prac. sešitů

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen rodu stř.?

Vyjmenuji vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského?

Určím pád, rod a číslo u podst. jmen?

Aj: Injuries, What should he do?

Pojmenuji různá zranění?

Pojmenuji části těla včetně kloubů?

Čtu text s porozuměním?

M:Obor čísel do 10 000– sčítání a odčítání, násobení a dělení zpaměti i písemně, dvojice rovnic, krychlové stavby, římská čísla

G- kružnice, trojúhelníky a čtyřúhelníky

Písemně sečtu a odečtu čísla do 10 000?

Řeším rovnice o dvou neznámých?

Rýsuji geom. obrazce a počítám jejich obvody a obsahy?

Řeším slovní úlohy?

Spol: Přemyslovská knížata+ život v 10 stol., vodstvo

Orientuji se v historii českých zemí?

Vyhledám na mapě řeky od jejich pramene?    

Př:  Třídění živočichů

Rozliším různé druhy živočichů a zařadím je do skupin?

Sp: Pořádek na svém místě, staročeské jídlo

Udržuji pořádek na svém pracovním místě ?

Uvařím nějaké staročeské jídlo?

VV: Kresba středověké vesnice, hradu nebo rotundy

Použiji vhodnou techniku?

OSV: Sebehodnocení, kontrola práce v Google Classroom

Udělám si sebehodnocení v Diářích.

TV: Zvládnu ranní rozcvičky, odpolední vycházky a pobyt na sněhu?