ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 17.5.-28.5.2021

V týdnu od 24.5. již můžeme cvičit i v tělocvičně- všichni budete mít v úterý i v pátek oblečení a obuv na TV.

Ve středu 26.5. se fotíme. Do úterý mi nahlásíte počet fotek a skupinky. Přinesete také peníze na fotky- třídní fotka- 35,-Kč a skupinová 20,-Kč.

Český jazyk vypracování čtenářských listů alespoň o dvou knížkách za 2.pololetí.

SP +Př - Vytvoření lapbooku o ekosystému- do konce května.

 

ČJ-Věta jednoduchá a souvětí-větné vzorce, shoda přísudku s podmětem-rod střední

Psaní: přepis, doplňování a diktát do šk. a prac. sešitů

Rozliším větu jednoduchou od souvětí a použiji různé spojovací výrazy?

Vyhledám základní skladební dvojici?

Zapíši větné vzorce souvětí?

Aj: Cestování, prázdniny

Používám novou slovní zásobu?

Vytvořím a přečtu příběh se správnou výslovností?

Vyjádřím co rád dělám a které aktivity naopak nesnáším?

M:Obor čísel do 1 000 000 –sčítání a odčítání záporných čísel, slovní úlohy; indické násobení a písemné sčítání;

G- rýsování rovnoběžek a kolmic

Sčítám a odčítám na ose i záporná čísla?

Indicky násobím, sčítám písemně více čísel?

Narýsuji čtyřúhelník pomocí kolmic a rovnoběžek?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Husitské války, divy přírody ČR

Orientuji se na mapě ČR?

Pracuji s časovými údaji?    

Př:  Ekosystémy- potok a řeka, pole

Rozliším druhy rostlin a živočichů u potoka, řeky a na polích?

Sp: Lapbooky o ekosystémech

Pracuji s papírem?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Husitské zbraně, kresba podle skutečnosti

Využiji různých výrazových možností?

OSV: Práce s abecedou bezpečí a beseda s žáky 9.roč., rozhovor o lidech s postižením

Správně komunikuji v základních komunikačních situacích?

TV: procházka lesem, sportovní aktivity v tělocvičně i venku

Zvládám základy sportovních her a základní pohybové dovednosti?