ŽáciTřídy5. BAktuality

Dvoutýdeníček 15.2.-26.2.

Vypracovat si sebehodnocení do Diáře za měsíc únor.

ČJ- skloňování podst. jmen rodu ženského

Psaní: přepis, doplňování a diktát do prac.,a šk. sešitů

Čtení: Přečíst si alespoň jednu báji ze Starých pověstí českých a zapsat si o ní čtenářský list.

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen rodu stř. a ž. ?

Vyjmenuji vzory podstatných jmen?

Určím pád, číslo, rod a vzor u podst. jmen?

Aj: At the shopping centre, Would you like to…?

Používám novou slovní zásobu?

Přečtu text se správnou výslovností a porozuměním?

Tvořím věty podle angl. slovosledu?

M- Zlomky, sčítání, odčítání, násobení a dělení zpaměti i písemně do 10 000, dělení se zbytkem, slovní úlohy o penězích a bilandské groše

G- rýsování trojúhelníků a jejich obsah, jednotky délky, kružnice

Písemně i zpaměti sčítám, odčítám, násobím a dělím?

Pracuji na kalkulačce?

Rýsuji trojúhelníky a zjišťuji jejich obsahy?

Určím části z celku a vyjádřím zlomkem?

Spol: povrch, vodstvo, podnebí a počasí; Přemyslovští králové

Orientuji se ve staletích?

Pracuji s údaji o přírodních podmínkách v ČR?    

Př:  Neživá příroda- horniny a nerosty

Popíšu součásti neživé přírody?

Sp: Pokus se sopkou a hledání hornin a nerostů

Objevuji zajímavosti o horninách a  nerostech?

Udržím pořádek na svém prac. místě?

VV: Kresba korunovačních klenotů, kresba prostoru

Vytvořím dekorativní prvky v ploše pomocí linií?

OSV: kontrola práce na GC, sebehodnocení

Provádím kontrolu své práce a sebehodnotím se za únor do Diáře?

TV: Tance a cviky podle videa

Tančím a cvičím podle videa?