ŽáciTřídy5. AVýuka

VÝUKA

KRITÉRIA NA  2. POLOLETÍ 4.TŘÍDY 

 

SUMATIVNÍ HODNOCENÍ 4. roč. II. ploletí
 
ČJ
Doplní i/y v koncovkách podstatných jmen
Určí základní skladební dvojici ve větě jednoduché
Napíše vyprávění, popis podle zadaných kritérií
Čte s porozuměním, vyhledá informace v textu a použije je v další práci
 
M
Řeší slovní úlohy v číselném oboru do 100 000, s využitím písemného počítání
Převádí jednotky délky
Pracuje s daty a grafy, vyhledá v nich informace
 
SPOL
Třídí živočichy podle zadaných znaků
Definuje rostliny a živočichy ve vybraných lokalitách
Pracuje s mapou ČR
Pracuje s časovými údaji
 
HV
Zazpívá píseň dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
Rozdělí hudební nástroje do skupin
Určí noty v C dur
 
VV
Využije různé výtvarné prostředky k vyjádření vlastních prožitků
Volně zobrazí skutečnost na základě svého pozorování
 
Svět práce
Využije při práci různé materiály a prvky lidových tradic
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
 
TV
Jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
Zvládá základy sportovních her
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti
 
OSV
Spolupracuje ve dvojici
Sebehodnotí výsledky své práce a chování
Plánuje svůj čas pomocí kalendária
Osvojuje si chování podporující dobré vztahy, empatii
 

KRITÉRIA NA 1. POLOLETÍ 4.TŘÍDY NAJDETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU

TRÉNUJEME ONLINE :

https://www.gramar.in/cs/

http://www.matika.in/cs/

http://matematika.hrou.cz

https://skolakov.eu/

http://www.chmelkova.cz/

http://www.rysava.websnadno.cz

https://www.skolasnadhledem.cz

https://wheelofnames.com/cs/jur-ks4 

https://wheelofnames.com/view/6qf-mrn/

 http://www.kaminet.cz/napravy/napravy.php

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://cs.khanacademy.org/math/2-trida

https://www.zlatka.in/cs/

 

ZÁŘÍ

  • VČELKA OPAKUJE A VZPOMÍNÁ NA UČIVO ZE 3.TŘÍDY
  • MAPUJEME ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
  • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
  • PŘIPRAVUJE SI KAŽDÝ DEN PODLE ROZVRHU
  • DODRŽUJE PRAVIDLA

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies