ŽáciTřídy4. BKriteria

Kriteria

Kriteriální hodnocení  -  anglický jazyk, 4. třída - 1. pololetí

Kritérium hodnocení

Hodnocení

Žák hláskuje anglickou abecedu

 

Žák speluje své jméno

 

Žák vyhláskuje dané slovo

 

Žák sestaví rodokmen své rodiny

 

Žák  prezentuje svůj rodokmen

 

Žák napíše a vysloví správně čísla do 100

 

Žák se zeptá na čas a odpoví

 

Žák zahraje scénku “V restauraci”, objedná si jídlo a pití

 

Žák porozumí textu, co je tradiční britské jídlo

 

Žák porovná velikost a věk

 

Žák se ptá, kde věci jsou a na takové otázky odpoví, (předlložky)

 

Žák rozumí krátkým poslechovým textům

 

Žák porozumí textu o hospodářských zvířatech v různých částech světa

 

Žák se účastní her a činností

 

Žák přečte foneticky správně krátké příběhy a porozumí jim

 

Žák čte s porozuměním delší texty

 

Žák rozumí jednoduchým instrukcím a otázkám, a dokáže je použít

 

Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ANO 100% až 90%,           B - SPÍŠE ANO 89% až 50%,

C - SPÍŠE NE  49% až 16%,      D - NE 15% až 0%

Kriteriální hodnocení  -  český jazyk, 4. třída - 1. pololetí

Kritérium hodnocení

Hodnocení

Žák napíše správně i/y po obojetných souhláskách

 

Žák napíše správně i/y po měkkých, tvrdých souhláskách

 

Žák rozliší mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod)

 

Žák rozliší mluvnické kategorie u sloves (osoba, číslo, čas)

 

Žák  napíše správně vlastní jména osobní

 

Žák seřadí slova dle abecedy

 

Žák určí slovní druhy

 

Žák určí druhy vět

 

Žák pozná souvětí, určí počet vět a sestaví správný vzorec

 

Žák napíše správně slova se spodobou (např. hrad, lev…)

 

Žák určí správně stavbu slova (kořen, předponu, příponu)

 

Žák rozliší slova jednoznačná x mnohoznačná, protikladná x souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, spisovná x nespisovná, citově zabarvená

 

Žák čte s porozuměním (práce v čtenářské dílně)

 

Žák čte se zvolením náležité intonace, přízvuku, pauzy a tempa

 

Žák sestaví osnovu krátkého vyprávění

 

Žák popíše osobu, věc

 

Žák vytvoří písemný projev na základě osnovy

 

Žák píše správně jednoduché komunikační žánry

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ANO 100% až 90%,           B - SPÍŠE ANO 89% až 50%,

C - SPÍŠE NE  49% až 16%,      D - NE 15% až 0%

 

Kriteriální hodnocení  -  matematika, 4. třída - 1. pololetí

Kritérium hodnocení

Hodnocení

Žák používá malou násobilku

 

Žák se orientuje na čís. ose 0 – 1000 (porovnává, zaokrouhluje)

 

Žák řeší slovní úlohy

 

Žák písemně sčítá a odčítá

 

Žák  zapíše a určí zlomek

 

Žák dělí jednomístným číslem

 

Žák písemně násobí

 

Žák používá římská čísla

 

Žák sčítá a odčítá zpaměti

 

Žák zakreslí správně krychlové stavby (pohledy, plan)

 

Žák narýsuje a graficky sečtě, odečte a porovná úsečky

 

Žák sestrojí zákl. rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnice, kruh) a určí, které body jim náleží

 

Žák určí tělesa

 

Žák určí obsah a obvod rovinného útvaru

 

Žák pracuje v jednotlivých prostředích H-mat

 

Žák tvoří slovní úlohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ANO 100% až 90%,           B - SPÍŠE ANO 89% až 50%,

C - SPÍŠE NE  49% až 16%,      D - NE 15% až 0%

 

Kriteriální hodnocení  -  společnost, 4. třída - 1. pololetí

Kritérium hodnocení

Hodnocení

Žák určí státní symboly

 

Žák určí polohu ČR (sousední státy, hist. členění ČR)

 

Žák pracuje s mapou (měřítko, poledníky, rovnoběžky, směrová růžice, měřítko, legenda mapy)

 

Žák určí povrch ČR (pohoří, nížiny, vysočiny)

 

Žák  určí vodstvo ČR

 

Žák orientuje se na časové přímce (př. n. l., n. l)

 

Žák se orientuje v pravěku

 

Žák se orientuje v dobách Keltů

 

Žák se orientuje v době Slovanů, Sámova říše

 

Žák se orientuje v době Velkomoravské říše

 

Žák se orientuje v době Přemyslovců

 

Žák se orientuje ve Starých pověstech českých

 

Žák se orientuje v době Lucemburků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ANO 100% až 90%,           B - SPÍŠE ANO 89% až 50%,

C - SPÍŠE NE  49% až 16%,      D - NE 15% až 0%

 

Kriteriální hodnocení  -  příroda, 4. třída - 1. pololetí

Kritérium hodnocení

Hodnocení

Žák určí živou a neživou přírodu

 

Žák třídí dřeviny

 

Žák určí stavbu těla dřevin

 

Žák třídí houby

 

Žák  určí určí stavbu těla hub

 

Žák třídí byliny

 

Žák určí stavbu těla bylin

 

Žák pozná základní dřeviny

 

Žák pozná základní byliny

 

Žák pozná základní horniny a nerosty

 

Žák charakterizuje živočichy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ANO 100% až 90%,           B - SPÍŠE ANO 89% až 50%,

C - SPÍŠE NE  49% až 16%,      D - NE 15% až 0%