ŽáciTřídy3. BProcvičujeme

PROCVIČUJEME SI

PROCVIČUJEME NA TABLETU, TELEFONU I POČÍTAČI:

 

ZÁŘÍ 2020

 • NOVÉ INFORMACE
  ČJ    - POZNÁM PŘÍDAVNÁ JMÉNA
  M     - SČÍTÁM ČÍSLA POD SEBOU -  (25 + 34) BEZ PŘECHODU DESÍTEK
  PRV - VYHLEDÁM INFORMACE O MĚSTĚ, VE KTERÉM ŽIJI
          - ORIENTUJI SE NA PLÁNKU MĚSTA  
        
 • OVĚŘUJEME SI ZNALOSTI ZE 2. TŘÍDY

 • ČJ - SPRÁVNĚ NAPÍŠI SLOVA S TVRDÝMI A MĚKKÝMI SLABIKY 
       - DOPLNÍM VHODNOU PÁROVOU SOUHLÁSKU (d - t, v -f, h -ch,....)
         DO SLOV A ODŮVODNÍM
       - URČÍM DRUHY VĚT (O -T -P -R) A DOPLNÍM VHODNÉ ZNAMÉNKO NA KONCI VĚTY
       - DOPLNÍM DO SLOV ú - u - ů
       - NAPÍŠI SPRÁVNĚ SLOVA SE SLABIKAMI BĚ - PĚ - VĚ - MĚ - DĚ - TĚ - NĚ
       - POZNÁM NĚKTERÉ SLOVNÍ DRUHY (PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘEDLOŽKY, SPOJKY)
       - PŘEPÍŠI GRAMATICKY SPRÁVNĚ SLOVA I VĚTY
       - ČTU S POROZUMĚNÍM, VYHLEDÁM INFORMACE Z TEXTU
 • M  - POČÍTÁM RYCHLE A BEZ CHYB DO 20
       - SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 100 
       - NÁSOBÍM A DĚLÍM
       - ORIENTUJI SE V MATEMATICKÝCH PROSTŘEDÍCH
         (AUTOBUS, PAVUČINA, NÁSOBILKOVÝ ČTVEREC, PARKETY,....)
       - ŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHY S VYUŽITÍM + - . :
       - NARÝSUJI PŘÍMKU, ÚSEČKU DAMÉ DĚLKY
       - ZNÁM JEDNOTKY DÉLKY (mm, cm, dm, m, km)
       - DOKÁŽU MĚŘIT PŘEDMĚTY V CENTIMETRECHU
 • PRV - ZNÁM SVOU ADRESU A DATUM NAROZENÍ
          - VYJMENUJI MĚSÍCE V KALENDÁŘNÍM I ŠKOLNÍM ROCE, PŘIŘADÍM MĚSÍCI ČÍSLO
          - PRACUJI S INFORMACEMI O ZVÍŘATECH, DOKÁŽU JE TŘÍDIT PODLE DANÝCH KRITÉRIÍ
          - PRACUJI S INFORMACEMI O LIDSKÉM TĚLE

ČERVEN 2020

 • PROCVIČUJI SI UČIVO 2. ROČNÍKU
 • ČTU SI KAŽDÝ DEN
 • POČÍTÁM ZPAMĚTI DO 100

KVĚTEN 2020

 • PROCVIČUJI SI UČIVO 2. ROČNÍKU
 • ČTU SI KAŽDÝ DEN
 • POČÍTÁM ZPAMĚTI DO 100

DUBEN 2020

 • PRAVIDELNĚ SI ČTU
 • PRACUJI S TEXTKY, VYHLEDÁM ODPOVĚDI NA OTÁZKY V TEXTU
 • VYTVOŘÍM ČTENÁŘSKÝ LIST O PŘEČTENÉ KNIZE
 • POZNÁM V TEXTU NĚKTERÉ SLOVNÍ DRUHY - PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘEDLOŽKY, SPOJKY
 • NAPÍŠU SLOVA A VĚTY PODLE DIKTÁTU
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 100
 • NÁSOBÍM A DĚLÍM
 • ŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHY NA + - . :  (VYTVOŘÍM SÁM(A) SLOVNÍ ÚLOHU)
 • ŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHY S VÝRAZY o více, o méně
 • PRACUJI S MAPOU ČR - VYHLEDÁM V NÍ INFORMACE
 • VYTVOŘÍM OTÁZKY O ČR NAD MAPOU ČR
 • CHARAKTERIZUJE JARNÍ PŘÍRODU A JEJÍ PROMĚNY
 • POJMENUJE KVĚTINY TYPICKÉ PRO JARNÍ OBDOBÍ
 • POJMENUJE ČÁSTI ROSTLIN 

BŘEZEN 2020

 • DOPLNÍM NEÚPLNÉ SLOVO (MĚKKÉ, TVRDÉ SOUHLÁSKY, PÁROVÉ SOUHLÁSKY)
 • PŘEPÍŠU VĚTY A POZORNĚ SI ZKONTROLUJI VŠE, CO NAPÍŠU
 • PŘEČTU PLYNULE TEXT A NAJDU V NĚM ODPOVĚDI NA OTÁZKY
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM RYCHLE ZPAMĚTI DO 20
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 90
 • NÁSOBÍM 2,3,4 5,6,7
 • KDYŽ DOKÁŽU NÁSOBIT, DOKÁŽU I DĚLIT   (3 . 5 = 15   15 : 5 = 3)
 • ZMĚŘÍM ÚSEČKY V CM 
 • NARÝSUJU PŘÍMKY I ÚSEČKY
 • ORIENTUJI SE V LIDSKÉM TĚLE (části těla, orgány) 

ÚNOR 2020

 • NAPÍŠU GRAMATICKY SPRÁVNĚ SLOVA S MĚKKÝMI A TVRDÝMI SLABIKAMI
 • DOPLNÍM SPRÁVNOU SOUHLÁSKU (PÁROVÉ SOUHLÁSKY - MRKE_  v-f)
 • NAPÍŠU VĚTY GRAMATICKY SPRÁVNĚ
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 90 
 • NÁSOBÍM A DĚLÍM 2,3,4,5
 • NARÝSUJI PŘÍMKU I ÚSEČKU
 • ZMĚŘÍM DÉLKU ÚSEČKY V CENTIMETRECH
 • POJMENUJE ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, VYSVĚTLÍ FUNKCI NĚKTERÝCH ORGÁNŮ V TĚLE
 • ROZLIŠÍM A POJMENUJI OVOCE I ZELENINU

LEDEN 2020

 • DOPLNÍM i PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH A y PO TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • ČTU S POROZUMĚNÍM A ODPOVĚDI NA OTÁZKU NAJDU V TEXTU
 • VYPLNÍM ČTENÁŘSKÝ LIST O PŘEČTENÉ KNIZE
 • POZORNĚ SI PO SOBĚ KONTROLUJI VŠE, CO NAPÍŠU 
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 80
 • POROVNÁM (< = >) ČÍSLA DO 100 A UKÁŽU JE NA ČÍSELNÉ OSE
 • NÁSOBÍM 2, 3, 5, 6
 • DĚLÍM 2, 5
 • OBJEVUJI NOVÉ PROSTŘEDÍ - NÁSOBILKOVÝ ČTVEREC
 • POZNÁM A POPÍŠU ŽIVOČICHY DOMÁCÍ I VOLNĚ ŽIJÍCÍ (ZVÍŘECÍ RODINY)

PROSINEC 2019

 • NAPÍŠU VĚTU GRAMATICKY SPRÁVNĚ (O-T-P-R)
 • VYMYSLÍM SLOVO NADŘAZENÉ K DANÝM SLOVŮM
 • DOPLNÍM SLOVA SOUŘADNÁ KE SLOVŮM PODŘAZENÝM
 • TRÉNUJI SPRÁVNÉ TVARY PSACÍCH PÍSMEN (COMENIA)
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 50
 • VYŘEŠÍM PŘÍKLADY NA NÁSOBENÍ (NÁSOBILKA 2, 3, 5)
 • ŘEŠÍM SLOVNÍ ÚLOHY (ČTU S POROZUMĚNÍM)
 • PRACUJI S PRAVÍTKEM - MĚŘÍM ÚSEČKY V CENTIMETRECH

LISTOPAD 2019

 • KAŽDÝ DEN SI ČTU A V PÁTEK PŘINESU KNIHU DO TŘÍDY
 • ŘADÍM SLOVA PODLE ABECEDY, I KDYŽ MAJÍ PRVNÍ PÍSMENKO STEJNÉ
 • DOPLNÍM DO SLOV - Ú, U, Ů - WWW.GRAMAR.IN
 • PŘEPISUJI SLOVA I VĚTY Z TISKACÍ DO PSACÍ PODOBY - DODRŽUJI SPRÁVNÉ TVARY PÍSMEN
 • NAPÍŠU PSACE SLOVA I VĚTY PODLE DIKTÁTU
 • ROZLIŠÍM VĚTY PODLE POSTOJE MLUVČÍHO (OZNAMOVACÍ, TÁZACÍ, ROZKAZOVACÍ, PŘACÍ)
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 40
 • PRACUJI V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH (AUTOBUS, PAVUČINY, ZVÍŘÁTKA DĚDY LESONĚ) - WWW. MATIKA.IN
 • URČÍM VLASTNOSTI GEOMETRICKÝCH TVARŮ I TĚLES
 • SEZNAMUJI SE S NÁSOBENÍM

ŘÍJEN 2019

 • SEŘADÍM SLOVA PODLE ABECEDY
 • ROZLIŠÍM DRUHY VĚT (OZNAMOVACÍ, TÁZACÍ, ROZKAZOVACÍ A PŘACÍ), DOKÁŽU JE I VYMYSLET
 • NAPÍŠU VĚTY GRAMATICKZ SPRÁVNĚ (VELKÉ PÍSMENO NA ZAČÁTKU, ZNAMÉNKO NA KONCI)
 • ROZDĚLÍM SLOVA NA SLABIKY, VYUŽIJI SLABIKY PŘI ROZDĚLOVÁNÍ SLOV NA KONCI ŘÁDKU
 • ČTU S POROZUMĚNÍM - DOKÁŽU VYHLEDAT INFORMACE V TEXTU
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM ZPAMĚTI DO 20
 • ZAČÍNÁM POČÍTAT DO 30 S OVĚŘENÍM NA KROKOVACÍM PÁSU
 • ČÍSLA DO 30 POROVNÁM I ROZLOŽÍM
 • PRACUJI V PROSTŘEDÍ ZVÍŘÁTEK DĚDY LESONĚ

ZÁŘÍ 2019

 • HLEDÁME, CO JSME ZAPOMNĚLI PŘES PRÁZDNINY 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ČERVEN 2019

 • OVĚŘUJEME SI SVÉ ZNALOSTI, KTERÉ JSME ZÍSKALI V PRŮBĚHU 1.TŘÍDY

KVĚTEN 2019

 • STÁLE SI ČTU KAŽDÝ DEN
 • VÍM, O ČEM JSEM ČETL(A), UMÍM TO VYPRÁVĚT VE ŠKOLE I DOMA RODIČŮM 
 • VYMYSLÍM VLASTNÍ VĚTY, NAPÍŠU JE VELKÝM TISKACÍM I MALÝM PSACÍM PÍSMEM (Comenia)
 • NAPÍŠU VĚTU S VELKÝM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU A SPRÁVNÝM ZNAMÉNKEM NA KONCI
 • NAPÍŠU SPRÁVNĚ JMÉNA S VELKÝM PÍSMENEM NA ZAČÁTKU
 • TRÉNUJI KAŽDÝ DEN SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10, ABYCH NEMUSEL(A) POUŽÍVAT PRSTÍKY
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 20 ZPAMĚTI NEBO S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU
 • ŘEŠÍM ÚLOHY V PROSTŘEDÍCH - AUTOBUS, HADI, NEZBEDNÍCI, PARKETY
 • ORIENTUJI SE NA ČÍSELNÉ OSE 0 - 20, NAJDU ČÍSLA PŘED, HNED PŘED, ZA, HNED ZA
 • PŘEČTU "CELÉ HODINY" NA CIFERNÍKU, UMÍM NASTAVIT SPRÁVNĚ HODINY
 • ORIENTUJI SE V POVOLÁNÍ
   

DUBEN 2019

 • VYBERU SI (POKUD JEŠTĚ NEMÁM) SVOU KNIHU, KTEROU DOMA S POMOCÍ RODIČŮ ČTU
 • KDYŽ NĚCO PŘEČTU, VYPRÁVÍM O TOM DRUHÉMU - O ČEM TO BYLO, BDO V KNIZE VYSTUPUJE (HLAVNÍ HRDINOVÉ), CO SE STALO HRDINOVI, ...
 • VYHLEDÁM ODPOVĚDI NA OTÁZKY V ETEXTU
 • PÍŠU MALÝM PÍSMEM - COMENIA SCRIPT
 • SČÍTÁMA ODČÍTÁM DO 10 BEZ POMOCÍ PRSTÍKŮ
 • POČÍTÁM DO 20 S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU 
 • VYJMENUJI MĚSÍCE V ROCE A DNY V TÝDNU
 • VYTVOŘÍM NA HODINÁCH - CELÉ HODINY ( DVĚ HODINY, ...), UMÍM TAKÉ CELÉ HODINY PŘEČÍST

BŘEZEN 2019

 • ČTU KAŽDÝ DEN PRO RADOST, NE PROTO, ŽE TO ŘEKLA MARTINA (PROSÍM O PODPORU RODIČŮ)
 • VÍM CO ČTU = ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
  - PO PŘEČTENÍ TEXTU UMÍM VYPRÁVĚT, CO JSEM ČETL(A)
  - PO PŘEČTENÍ ODPOVÍM NA OTÁZKY, ODPOVĚĎ VYHLEDÁM V TEXTU
 • ZAČÍNÁM PSÁT MALÝMI PÍSMENKY (COMENIA SCRIPT)
 • STÁLE PROCVIČUJI ČTENÍ "DVOJČAT" - DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ 
 • POČÍTÁM DO 10 POKUD MOŽNO BEZ POUŽÍVÁNÍ PRSTÍKŮ - TRÉNUJI PAMĚTNÉ A ČÍM DÁL RYCHLEJŠÍ POČÍTÁNÍ
 • S POMOCÍ KROKOVACÍHO PÁSU SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 17 ( BEZ PŘECHODU DESÍTKY 9 + 8, 12 - 5, ..... 
 • ORIENTUJI SE V MATEMATICKÝCH PROSTŘEDÍCH "HADI" A "AUTOBUS"
 • ORIENTUJI SE V ŘÁDCÍCH A SLOUPCÍCH, ZAPÍŠU INFORMACE DO TABULKY

ÚNOR 2019

 • ČTU KAŽDÝ DEN PRO RADOST, NE PROTO, ŽE TO ŘEKLA MARTINA (PROSÍM O PODPORU RODIČŮ)
 • ČTU SLOVA I KRÁTKÉ VĚTY NAPSANÉ MALÝMI TISKACÍMI PÍSMENKY
 • PRACUJI S TEXTEM - TEXT SI PŘEČTU A VYHLEDÁM V NĚM ODPOVĚDI NA OTÁZKY
 • TVOŘÍM SI SVŮJ PRVNÍ LAPBOOK - "KNIHA",, KTERÁ JE VĚNOVANÁ JEDNOMU TÉMATU (TÉME SI VYBRALA KAŽDÁ SOVIČKA DLE SVÉHO ZÁJMU), DRUHÝ LAPBOOK TVOŘÍME ZATÍM SPOLEČNĚ NA TÉMA "ČLOVĚK"
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 10 A ZVYŠUJI RYCHLOST PŘI VÝPOČTU
 • ZAČÍNÁME POČÍTAT S POMOCÍ DO 15
 • ORIENTUJI SE V NOVÝCH PROSTŘEDÍCH - AUTOBUS A HADI

LEDEN 2019

 • ČTU SLOVA  S "DVOJČATY" DI, TI, NI, DĚ, TĚ, NĚ
 • ČTU KRÁTKÉ VĚTY, VÍM, JAK VĚTA KONČÍ
 • PŘI ČTENÍ SI ČTU PÍSMENKA JEN POTICHU PRO SEBE A NAHLAS PŘEČTU CELÉ SLOVO
 • SLOVA, VĚTY VYMYSLÍM I NAPÍŠU TISKACÍM PÍSMEM
 • POZNÁM VŠECHNY ČÍSLICE A UMÍM JE I NAPSAT
 • KROKUJI A UMÍM ZAPSAT JAKO PŘÍKLAD
 • ZNÁM DATUM SVÉHO NAROZENÍ I SVOU ADRESU

PROSINEC 2018

 • ČTU PÍSMENKA A SPOJUJI JE VE SLOVA
 • ČTU S POROZUMĚNÍM - PŘIŘADÍM SLOVO K OBRÁZKU
 • SKLÁDÁM SLOVA VE VĚTY
 • ODPOVÍM NA OTÁZKU, ODPOVĚĎ VYHLEDÁM V TEXTU
 • POČÍTÁM DO 10
 • PŘIŘADÍM ČÍSLICI K POČTU PRVKŮ
 • PÍŠU ČÍSLICE 1- 9
 • SESTAVÍM PŘÍKLAD NA + (PŘIDÁM)  - (ODEBERU)
 • VYJMENUJI DNY V TÝDNU A MĚSÍCE V ROCE

LISTOPAD 2018

 • POZNÁM VŠECHNA PÍSMENA, KTERÁ SE VE ŠKOLE UČÍME
 • DOKÁŽU ROZDĚLIT SLOVO NA HLÁSKY B-A-B-I-Č-K-A
 • PROCVIČUJE SI ČTENÍ SLOV A VĚT KAŽDÝ DEN
 • HRAJE SLOVNÍ KOPANOU S RODIČI ČI SOUROZENCI
 • KROKUJE PODLE POKYNŮ
 • DOKÁŽE ZADAT POKYN PRO KROKOVÁNÍ SPOLUŽÁKOVI
 • POSTAVÍ STAVBU Z KRYCHLÍ PODLE PLÁNKU
 • POROVNÁVÁ POČTY PRVKŮ  ČÍSLA

ŘÍJEN 2018

 • SLYŠÍM POSLEDNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ? POKUD NE, PAK NACVIČUJI S RODIČI
 • POZNÁM PÍSMENA - A, E, I, O, U, T, P, J, B, 
 • PŘIŘADÍM PŘEČTENÉ SLOVO K OBRÁZKU
 • "MARŤÁNKUJI" SLOVA SE 4 PÍSMENY V-O-D-A, ...
 • ZNÁM SVOU ADRESU
 • ZNÁM SVÉ DATUM NAROZENÍ

ZÁŘÍ 2018 

 • UMÍME SI ZAVÁZAT TKANIČKY
 • SLYŠÍM PRVNÍ HLÁSKU VE SLOVĚ? POKUD NE, PAK NACVIČUJI S RODIČI
 • POZNÁM LEVOU A PRAVOU STRANU
 • PROCVIČUJI SI VÝRAZY: NAHOŘE, DOLE, PŘED, ZA, HNED PŘED, HNED ZA
 • POZNÁM PÍSMENA - A, E, I, O, U, T
 • "MARŤÁNKUJI" - DOSPĚLÝ MI ŘEKNE PÍSMENA P-E-S A JÁ SLOŽÍM SLOVO - PES