ŽáciTřídy2. BMěsíční plán

Měsíční plán

Listopad

Český jazyk

Druhy vět - oznamovvací, rozkazovací, přací, tázací

Slova nadřazená, podřazená, opozita, synonyma

Čtení s předvídáním

Kapitola, nadpis, odstavec

 

Matematika

+ - do 40

Orientace v čase

Tělesa - krychle, kvádr, kužel, válec

 

Prvouka

Podzim

Les

Druhy stromů

Ovoce, zelenina

 

 

 

Říjen

ČESKÝ JAZYK

 

Vyhledávání informací v textu

Dramatizace známých pohádek

Čtenářská dílna

Hlavní hrdina

Velká písmena

Znaménka za větou - druhy vět.

 

MATEMATIKA

 

+, - do 30

Evidence do tabulky

Ikony, šipky, stavby

Zvířátka dědy Lesoně

 

PRVOUKA

 

Dopravní značky 

Pravidla silničního provozu

Město x vesnice

Plán místa bydliště