ŽáciTřídy2. BKriteria

Kriteria

1. pololetí

 

 

 

Český jazyk

Čte s porozuměním text – Vytvoří k obrázku větu

                                           Převypráví přečtený text

                                           V textu vyhledá odpovědi na otázky

Napíše jednoduchý text dle zadaných kritérií – Opíše, přepíše věty

                                                                            Vytvoří a napíše věty dle zadaných kritérií

                                                                            Vytvoří a napíše text dle zadaných kritérií

Využívá gramatických znalostí při práci s textem – Rozliší samohlásky a souhlásky

                                                                                             Odůvodní a správně použije psaní ú, ů

                                                                                             Vyhledá a opraví chyby v textu

 

Matematika

Sčítá a odčítá do 60 – Orientuje se na číselné ose do 60

                                    Použije vybrané schéma pro sčítání a odčítání do 60

                                    Vyřeší slovní úlohy na sčítání a odčítání do 60

Doplní informace do tabulky – Z předlohy zaznamená údaje do tabulky

                                                 Ze slovní úlohy zaznamená údaje do tabulky

                                                 Vytvoří tabulku na základě známých údajů

Rozezná a vytvoří rovinné i prostorové útvary – Vytvoří stavbu z krychlí a zapíše její plán

                                                                             Dle zadání vyplní plochu nepravidelnými útvary 

                                                                                                        (parkety)

                                                                              Sestaví krychli ze sítě

 

Prvouka

Třídí živočichy do skupin podle zadaných kritérií – Popíše znaky jednotlivých skupin živočichů

                                                                                  Popíše stavbu těla daných živočich

                                                                                  Přiřadí názvy k daným živočichům a zařadí je do    

                                                                                                skupin

Třídí rostliny do skupin podle zadaných kritérií – Rozliší druhy rostlin (byliny, keře, stromy)

                                                                               Popíše význam lesa a jeho druhy

                                                                                Přiřadí názvy daných bylin, stromů, keřů a hub

                                                                                       

Popíše základní pravidla bezpečnému pohybu na silnici – Při pohybu po komunikaci dodržuje

                                                                                                                 základní pravidla  silničního provozu

                                                                                            Přiřadí názvy k daným dopravním značkám

                                                                                            Vyřeší modelovou dopravní situaci

                                                                                                      

 

Svět práce

Tvoří předměty, figurky z různých materiálů dle daných kritérií

Používá známé techniky práce s papírem (skládání, stříhání, lepení) podle zadaných kritérií

 

Výtvarná výchova

Používá barvy podle zadaných kritérií

Pomocí výtvarných technik (kresba, malba) vytvoří výtvarné dílo dle zadaných kritérií

 

Tělesná výchova

Dodržuje domluvené zásady bezpečnosti při pohybových činnostech

Reaguje na stručné a jasné povely spojené s názornou ukázkou (gymnastika, plavání)

Respektuje pravidla pohybových her s různým zaměřením

 

Hudební výchova

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Poslechem rozliší výšku tónu (vysoký a nízký tón)

Předvede pochodový krok

Zpívá jednoduché jednohlasné písně