ŽáciTřídy1. BKriteria

Kriteria

1. pololetí

 

Matematika

Čte a porovná čísla  0 - 9

Orientuje se na číselné ose

Sčítá a odčítá do 10

Rozezná a vytvoří rovinné a prostorové útvary

 

Český jazyk

Opíše, přepíše správné tvary písmen a číslic

Čte s porozuměním slova

 

Prvouka

Hudební výchova

Opakuje jednoduchý rytmus

Rozliší hlasy, zvuky i tóny

Zpívá dle svých dispozic a zná texty naučených písní

 

Výtvarná výchova

Poznává vlastnosti barev - rozdělení, využití

Využívá vodové barvy k základnímu vybarvování

Jednoduše výtvarně vyjádří skutečnost - kresba, malba

 

Svět práce

Zvládne základy stolování

Modeluje předměty, figurky z platelíny dle fantazie

Používá základní techniky práce spapírem - vytrhávání, stříhání, lepení

 

Tělesná výchova

Dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách

Reaguje na základní povely a pokyny

Zvládá pohybové hry s různým zaměřením