Výuka

WEBOVÉ STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ  čj, ma, prvouky:

https://skolakov.eu/

https://rysava.websnadno.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.matika.in/cs/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.gramar.in/cs/

 

 

 

KRITÉRIA ČJ – 1.ROČNÍK

Kritérium

Indikátory

Ocenění

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Doporučení

Varování

1. pololetí

             

Napíše správné tvary
velkých tiskacích
písmen

 

Napíše správné tvary
velkých tiskacích
písmen

Napíše správné tvary samohlásek a velkých tiskacích souhlásek, ale nerozliší jejich délku nebo diakritické znaménko

Napíše správné tvary samohlásek, ale správné tvary velkých tiskacích souhlásek nenapíše

Nenapíše správné tvary velkých tiskacích písmen

   

Čte s porozuměním slova (skládající se z pěti a více písmen)

 

Čte s porozuměním slova (skládající se z pěti a více písmen)

Čte s porozuměním krátká slova (skládající se ze tří až čtyř písmen), ale vícepísmenná čte nepřesně nebo bez porozumění

Přečte jednotlivá písmena ve slově, ale nepochopí význam přečteného slova

Nečte s porozuměním slova skládající se z pěti a více písmen

   
               

2. pololetí

           

Varování

Píše slova a krátké věty, které sám vytvoří

 

Píše slova a krátké věty, které sám vytvoří

Opíše a přepíše slova i krátké věty, ale sám je nevytvoří

Napíše správné tvary písmen, ale při přepisu a opisu slov a vět chybuje

Nepíše slova a krátké věty, sám je nevytvoří

   

Vypráví příběh podle obrázkové osnovy

 

Vypráví příběh podle obrázkové osnovy

Vypráví příběh podle obrázkové osnovy, ale potřebuje dopomoc (návodné otázky)

Popíše jednotlivé obrázky, ale bez souvislého vyprávění

Nevypráví příběh podle obrázkové osnovy

   

Čte věty a rozumí přečtenému textu (odpoví na otázky, přiřadí slovo, větu k obrázku)

 

Čte věty a rozumí přečtenému textu (odpoví na otázky, přiřadí slovo, větu k obrázku

Čte víceslabičná slova a porozumí jejich významu, ale nečte věty s porozuměním

Čte dvojslabičná slova, ale neporozumí jejich významu

Nečte věty a nerozumí přečtenému textu (neodpoví na otázky, nepřiřadí slovo, větu k obrázku)

   
               

KRITÉRIA MA – 1.ROČNÍK

Kritérium

Indikátory

Ocenění

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Doporučení

Varování

1. pololetí

             

Sčítá a odčítá od 1 do 10

 

Sčítá a odčítá od 1 do 10

Sčítá a odčítá od 1 do 10 s krokovacím páskem (číselná osa), ale bez podpory krokovacího pásku má problém

Sčítá a odčítá od 1 do 10 s podporou názorných pomůcek, ale s krokovacím páskem a bez podpory má problém

Nesčítá a neodčítá od 1 do 10, pouze určí počet prvků

   

Pojmenuje a rozpozná geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

 

Pojmenuje a rozpozná geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

Rozpozná, ale matematicky správně nepojmenuje geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

Rozpozná čtverec a kruh, ale nerozpozná obdélník a trojúhelník a matematicky je správně nepojmenuje

Nepojmenuje a nerozpozná geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

   

Porovná čísla od 1 do 10 pomocí matematických symbolů ˂, ˃, =

 

Porovná čísla od 1 do 10 pomocí matematických symbolů ˂, ˃, =

Porovná čísla od 1 do 10, ale zaměňuje matematické symboly ˂, ˃, =

Porovná počet prvků, ale nepoužije matematické symboly ˂, ˃, =

Neporovná počet prvků 

   

2. pololetí

           

Varování

Sčítá a odčítá od 1 do 20

 

Sčítá a odčítá od 1 do 20

Sčítá a odčítá od 1 do 20 s krokovacím páskem (číselná osa), ale bez podpory krokovacího pásku má problém

Sčítá a odčítá od 1 do 20 s podporou názorných pomůcek, ale s krokovacím páskem a bez podpory má problém

Nesčítá a neodčítá od 1 do 20, pouze určí počet prvků

   

Postaví jednoduchou krychlovou stavbu podle zadaných kritérií

 

Staví jednoduchou krychlovou stavbu podle zadaných kritérií

Staví jednoduchou krychlovou stavbu s pomůckou (plánkem), ale podle kritérií jí nepostaví

Staví jednoduchou krychlovou stavbu, která není podle zadaných kritérií , ale nepostaví jí podle plánku a zadaných kritérií

Nepostaví jednoduchou krychlovou stavbu podle zadaných kritérií

   

Eviduje prvky do tabulky, orientuje se v řádcích a sloupcích 

 

Eviduje prvky do tabulky, orientuje se v řádcích a sloupcích 

Eviduje prvky do tabulky s menším počtem řádků a sloupců a orientuje se v nich, ale s větší tabulkou má problém

Eviduje prvky do tabulky, ale neorientuje se v řádcích a sloupcích

Neeviduje prvky do tabulky a neorientuje se v řádcích a sloupcích 

   

KRITÉRIA PRV – 1.ROČNÍK

Kritérium

Indikátory

Ocenění

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Doporučení

Varování

1. a 2. pololetí

             

Vyhodnotí nebezpečné situace a navrhne správné řešení (chování a bezpečnost)

 

Vyhodnotí nebezpečné situace a navrhne správné řešení

V modelové situaci se zachová správně

Rozliší správné/nesprávné chování na základě obrázků

Nevyhodnotí nebezpečné situace a nenavrhne správné řešení

   

Rozpozná a odůvodní změny v přírodě v daném ročním období (příroda)

 

Rozpozná a odůvodní změny v přírodě v daném ročním období

Rozpozná změny a charakterizuje typické znaky v přírodě v daném ročním období

Jednoduše popíše změny v přírodě v daném ročním období

Rozpozná a neodůvodní změny v přírodě v daném ročním období

   

Popíše určující znaky vybraných přírodnin v daném ročním období na základě obrázků (jehličnaté a listnaté stromy, keř, květina, větve, kmen, list…) (rostliny - výstup RVP pro 1. období)

 

Popíše určující znaky vybraných přírodnin v daném ročním období na základě obrázků (jehličnaté a listnaté stromy, keř, květina, větve, kmen, list…)

Rozliší jehličnaté a listnaté stromy, keře a květiny, ale neurčí jejich znaky (kmen, list, květ, koruna...)

Rozliší stromy a květiny, ale nerozliší keře, jehličnaté a listnaté stromy a jejich znaky

Nepopíše určující znaky vybraných přírodnin v daném ročním období na základě obrázků

   

Orientuje se v rodokmenu širšího rodinného kruhu a charakterizuje vybraná povolání (rodina a povolání)

 

Orientuje se v rodokmenu širšího rodinného kruhu a charakterizuje vybraná povolání

Orientuje se v rodokmenu širšího rodinného kruhu, ale necharakterizuje vybraná povolání

Orientuje se v rodokmenu úzkého rodinného kruhu a pojmenuje vybraná povolání

Neorientuje se v rodokmenu širšího rodinného kruhu a necharakterizuje vybraná povolání

   

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies