ŽáciTřídy1. AAktuality

LISTOPAD 2020

Než jsme se nadáli, přišel listopad....

Přestože nám situace moc nepřeje, výuka pokračuje a já odhalím, co nás čeká.

ČESKÝ JAZYK:

- i nadále správně a zřetelně vyslovujeme

- vyprávíme kamarádům své zážitky, postřehy a tím rozvíjíme slovní zásobu

- čteme a správně hůlkovým písmem zapisujeme písmena

- písmena spojujeme do slov a čteme

- přednášíme zpaměti říkanky

- nacvičujeme psaní jednotlivých částí písmen

 

MATEMATIKA: 

přečteme, zapíšeme a rozložíme číslo, počet do 8

- vyřešíme slovní úlohy o n-více, n-méně (použijeme názoru - prsty, pastelky, dřívka)

- porovnáme čísla a zapíšeme pomocí symbolů < = >

 

PRVOUKA:

- popíšeme práce na zahradě, na poli (rozezná plody zeleniny x ovoce, pojmenuje některé  zahradnické náčiní, popíše činnosti)

- představí svůj domov, svou rodinu ( zná adresu, členy rodiny, osvojuje si příbuzenské vztahy, uplatňuje pravidla slušného chování - úcta, pomoc,..)

 

SVĚT PRÁCE A VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

- experimentuje a pracuje s přírodninami - Miss Podzimníček

 

 

I v rámci distanční výuky se budu snažit, aby výuka byla zajímavá, pestrá, tvořivá a podněcovala zájem, představivost i aktivitu dětí.