ŽáciStránky předmětůVýchova k občanstvíPříspěvky

Kritéria hodnocení předmětu VKO - 8. ročník

 

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

VKO

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek), sešit, ŽK

Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu VKO

(Viz výstupy předmětu.) Např.: navrhne a vytvoří průvodce městem dle kritérií, rozliší a porovná demokratické a nedemokratické principy, popíše, jak lze rozvíjet své přednosti a překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně sešit, případně portfolio předmětu

Má doplněny všechny zápisy, pracovní listy atd. (při nepřítomnosti do následující hodiny), každá hodina je označena datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy přehledné

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje min. 3 testy za pololetí

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje prezentaci na vybrané téma

dle kritérií hodnocení konkrétní prezentace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prezentuje dle zadaných kritérií na konkrétní téma

prezentuje ústně dle přípravy dle zadání, jasně a srozumitelně formuluje, …

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Spolupracuje dle zadaných kritérií ve dvojici, ve skupině

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu VKO – 8. ročník

 

rozpozná projevy kladných a záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních a společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

popíše jak lze rozvíjet své přednosti a překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

vysvětlí význam jednotlivých složek  státní moci a jejich orgánů a vysvětlí rozdíly v jejich činnosti, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu

jmenuje alespoň 3 dokumenty upravující lidská práva a objasní jejich význam

vysvětlí význam a úlohu soudů, policie, st. zastupitelství

na příkladech rozliší protiprávní jednání, přestupek a trestný čin, porušení právní a mravní normy

zjednodušeně provede vybrané  právní úkony a pochopí jejich důsledky

vysvětlí  příčiny extrémní chudoby, vytvoří o nich vlastní reportáž

vytvoří soubor argumentů pro a proti globalizaci, svůj názor obhájí

vyjádří svůj osobní názor na vybraný globální či lokální problém a popíše hlavní příčiny a důsledky pro život lidstva

popíše funkce a význam EU, vyhledá základní informace o členských zemí

na příkladu ČR zdůvodní podmínky členství v EU

uvede konkrétní příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru

uvede činnosti  některých mezinárodních organizací

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání

seřazuje životní hodnoty podle důležitosti

rozliší a porovná úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH

objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny

popíše vliv inflace na hodnotu peněz

vysvětlí rozdíl mezi tvz. "dobrým dluhem" a "špatným dluhem"

sestaví jednoduchy rozpočet, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, zváží nezbytnost konkrétních výdajů

objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu

uvede příklady a možná rizika použití debetní a kreditní karty

vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele

uvede a porovná některé způsoby nakládání s volnými prostředky

uvede a porovná některé způsoby krytí schodku

porovná různé banky z hlediska vedení běžného  a spořícího účtu, z výsledků učiní závěr

porovná různé druhy pojištění

zhodnotí své dosavadní schopnosti, dovednosti, vědomosti a vytvoří tzv. reklamu na sebe 

vytvoří si plán blízké budoucnosti