ŽáciStránky předmětůVýchova k občanstvíPříspěvky

Kritéria hodnocení předmětu VKO - 7. ročník

 

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

VKO

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek), sešit, ŽK

Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu VKO

(Viz výstupy předmětu.) Např.: navrhne a vytvoří průvodce městem dle kritérií, rozliší a porovná demokratické a nedemokratické principy, popíše, jak lze rozvíjet své přednosti a překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně sešit, případně portfolio předmětu

Má doplněny všechny zápisy, pracovní listy atd. (při nepřítomnosti do následující hodiny), každá hodina je označena datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy přehledné

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje min. 3 testy za pololetí

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje prezentaci na vybrané téma

dle kritérií hodnocení konkrétní prezentace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prezentuje dle zadaných kritérií na konkrétní téma

prezentuje ústně dle přípravy dle zadání, jasně a srozumitelně formuluje, …

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Spolupracuje dle zadaných kritérií ve dvojici, ve skupině

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu VKO – 7. ročník

rozliší a porovná vybrané typy a formy států

monarchie, totalitarismus, demokracie, prezident

rozliší a porovná demokratické a nedemokratické principy

demokracie

objasní význam voleb v demokratické společnosti

volby a demokracie

navrhne způsoby, jak může konkrétně pomoci různým lidem v případě nouze či ohrožení

obrana státu, solidarita

objasní přínos a možná nebezpečí působení masmédií na člověka

masmédia

rozliší zábavní mediální sdělení od informativních a společensky významných

zpravodajství, bulvár

objasní přínos a možná nebezpečí působení reklamy na člověka

reklama

tvořivě řeší vybrané mezilidské situace, do kterých se dostává v rodině, škole, v obci.

třida, parta kamarádů jako soc. skupiny, tvořivost,
 mezilidské situace

vysvětlí přínos spolupráce mezi lidmi při řešení konkrétních problémů

kooperace

uplatní vhodné způsoby chování a komunikace ve společenském styku

společenské vzorce chování, etiketa

na příkladech rozliší asertivní, pasivní a agresivní chování a navrhne způsob řešení konfliktu

dorozumívání, porozumění, konflikt

na příkladech rozliší jednání morální a nemorální

morálka v osobním, veřejném životě

rozpozná projevy rasistického a xenofobního chování, respektuje kulturní odlišnosti

rasismus, xenofobie, stereotyp, předsudek, tolerance, diskriminace