ŽáciStránky předmětůVýchova k občanstvíPříspěvky

Kritéria hodnocení předmětu VKO - 6. ročník

 

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

VKO

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek), sešit, ŽK

Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu VKO

(Viz výstupy předmětu.) Např.: navrhne a vytvoří průvodce městem dle kritérií, rozliší a porovná demokratické a nedemokratické principy, popíše, jak lze rozvíjet své přednosti a překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně sešit, případně portfolio předmětu

Má doplněny všechny zápisy, pracovní listy atd. (při nepřítomnosti do následující hodiny), každá hodina je označena datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy přehledné

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje min. 3 testy za pololetí

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje prezentaci na vybrané téma

dle kritérií hodnocení konkrétní prezentace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prezentuje dle zadaných kritérií na konkrétní téma

prezentuje ústně dle přípravy dle zadání, jasně a srozumitelně formuluje, …

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Spolupracuje dle zadaných kritérií ve dvojici, ve skupině

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu VKO – 6. ročník

vyhledá a rozliší minimálně 5 odlišností u konkrétní zahraniční základní školy a základní školy v ČR

systém vzdělávání

navrhne a vytvoří modelový školní řád

školní řád, práva a povinnosti

objasní svůj způsob učení a porovná ho s ostatními spolužáky

příprava na vyučování, pěměťový typ, druhy paměti

vysvětlí význam žákovské samosprávy

školní parlament

navrhne a vytvoří průvodce městem dle kritérií

kulturní a veřejný život v obci, mostecko, přírodní zajímavosti, historie, současnost

respektuje menšiny žijící na území ČR

národnostní menšiny a jejich tolerance

porovná konkrétní projevy nacionalismu s projevy vlastenectví

nacionalismu, vlastenectví, tolerance

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání

státní symboly, vlastenectví, český jazyk, domov

porovná kulturu v ČR s vybranou kulturou, své výsledky prezentuje

kultura jiných národů

rozliší záležitosti týkající se státní správy a samosprávy

referendum, zastupitelstvo, obec, samospráva

vytvoří měřítko, které zhodnotí kdo by měl být považován za významnou osobnost a kdo ne

významné osobnosti ČR

vytvoří plánek, který dokumentuje vandalské chování ve svém městě

vandalismus

navrhne a vytvoří pozvánku na jím vybranou kulturní akci

kulturní akce