ŽáciStránky předmětůUmělecký seminářPříspěvky

Kritéria hodnocení pro žáky UMS 9. ročník

Milí žáci, v předmětu UmS (HV) budete hodnoceni na základě níže uvedených kritérií hodnocení. V průběhu obou pololetí budete průběžně plnit kritéria v odpovídající kvalitě a termínu (která budou předem stanovena).

 

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu UmS

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního a závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek), sešit, ŽK

Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního a závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v UMS

(Viz výstupy předmětu.) Např.: zpívá, zná texty vybraných písní, doprovází na rytmický nástroj, aktivně poslouchá a hodnotí hudební ukázku, orientuje se v proudu znějící hudby, zná výrazové prostředky hudby, orientuje se v grafickém záznamu hudby…

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Vede kvalitně sešit na UmS

Má doplněny všechny zápisy (při nepřítomnosti do následující hodiny), každá hodina je označena datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy přehledné

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Vypracuje min. 2 testy za 1. pololetí a 2 testy za 2. pololetí

Pokud jsou testy hodnoceny známkou 4 nebo 5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Spolupracuje dle zadaných kritérií ve dvojici, ve skupině

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace, spolupracuje na zadaném úkolu

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Samostatná práce – Žák povinně vypracuje minimálně dva úkoly za pololetí.

Vypracuje PPt prezentaci o interpretovi nebo hudební skupině dle vlastního výběru a zadaných kritérií, zašle mailem učiteli

Min. 8 slidů, max. 6 informací na stránku, využití fotografií a hudební ukázky, splnění zadaného termínu.

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (1. pololetí)

Složí (samostatně nebo ve skupině)vlastní píseň, prezentuje jí ostatním přímo nebo ve formě nahrávky

Nahrávka zaslaná přes youtube, popř. jinou dohodnutou formou.

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (1. pololetí)

Prezentuje dle zadaných kritérií informaci o hudebním rádiu, vyjádří svůj dojem z poslechu hudby

3 minuty prezentuje ústně dle přípravy dle zadání, jasně a srozumitelně formuluje, …

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (1. pololetí)

 

 

 

Vytvoří hudební kompilaci k vybrané příležitosti a s písemnou informací (popisem) zašle mailem

Vybere a seřadí min. 6 oblíbených skladeb od min. 3 interpretů ve formátu MP3 (i jiném) pro vybranou příležitost, vloží do virt. úložiště, příp. vypálí na CD

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (2. pololetí)

Shlédne hudební videoklip (hudební film) dle svého výběru a písemně vyjádří svůj názor

Písemný vlastní text (bez pravopisných chyb, obsahující popis díla, vlastní dojem a hodnocení, cca 1 strana A4, zaslaný mailem

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (2. pololetí)

Vybere melodický (příp. rytmický) nástroj, na který doprovodí vybranou píseň.

Na hudební nástroj doprovodí zpěv písně, popř. nahrávku.

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (2. pololetí)

Natočí (samostatně nebo ve skupině) hudební reklamu

Promítne reklamu ve vyučovací hodině, popř. zašle vyučujcímu.

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK (2. pololetí)