ŽáciStránky předmětůUmělecký seminářPříspěvky

Kritéria hodnocení pro žáky UMS 8. ročník

Milí žáci, v předmětu UmS (HV) budete hodnoceni na základě níže uvedených kritérií hodnocení. V průběhu pololetí budete průběžně plnit kritéria v odpovídající kvalitě a termínu.

 

 

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu UmS

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky.

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního a závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek), sešit, ŽK

Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin.

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního a závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v UMS

(Viz výstupy předmětu.) Např.: zpívá, zná texty vybraných písní, doprovází na rytmický nástroj, aktivně poslouchá a hodnotí hudební ukázku, orientuje se v proudu znějící hudby, zná výrazové prostředky hudby, orientuje se v grafickém záznamu hudby…

Hodnoceno průběžně známkou do e ŽK

Vede kvalitně sešit na UmS

Má doplněny všechny zápisy (při nepřítomnosti do následující hodiny), každá hodina je označena datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy přehledné.

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Spolupracuje dle zadaných kritérií ve dvojici, ve skupině

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace.

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Vypracuje min. 3 testy za pololetí

Pokud jsou testy hodnoceny známkou 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem).

Hodnoceno průběžně známkou do eŽK

Samostatná práce – Žák povinně vypracuje minimálně dva úkoly za pololetí.

Úkol na I. pololetí

Vypracuje PPt prezentaci o interpretovi nebo hudební skupině dle vlastního výběru a zadaných kritérií

Min. 8 slidů, max. 6 informací na stránku, využití fotografií a hudební ukázky, splnění zadaného termínu, zaslat ke kontrole mailem do 15.12.

Hodnoceno známkou do eŽK

Úkol na II. pololetí

Na základě vlastního výběru a poslechu ukázky hudebního díla písemně formuluje dojem z poslechu klasické hudby.

Strana vlastního textu  A4, písmo 12, řádkování 1. Odeslat bez pravopisných chyb mailem vyučujícímu do 30.4.

Hodnoceno známkou do e ŽK

Dobrovolné úkoly (možnost výběru)

Složí (samostatně nebo ve skupině)vlastní píseň, prezentuje jí ostatním přímo nebo ve formě nahrávky

Nahrávka zaslaná přes youtube, popř. jinou dohodnutou formou.

Hodnoceno známkou do eŽK

Vybere melodický (příp. rytmický) nástroj, na který doprovodí vybranou píseň.

Na hudební nástroj doprovodí zpěv písně, popř. nahrávku.

Hodnoceno známkou do eŽK

Zhodnotí hudební klip po hudební a výtvarné stránce

Spustí ukázku hudebního klipu, 2 minuty prezentuje ústně dle přípravy vlastní názor, jasně a srozumitelně formuluje.

Hodnoceno známkou do eŽK