ŽáciStránky předmětůTělesná výchovaAktuality

Kritéria hodnocení předmětu TV - 8. ročník

Milí žáci, v předmětu TV  budete hodnoceni na základě níže uvedených kritérií hodnocení. V průběhu pololetí  budete průběžně plnit kritéria v odpovídající kvalitě a termínu (která budou předem stanovena).

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

TV

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Má v pořádku pomůcky k TV: oblečení, obuv sálová, obuv venkovní, hygienické potřeby, pití

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu TV

(Viz výstupy předmětu.) Např.: předvede, že je schopen do svého denního režimu zařazovat základní cviky relaxační, psychomotorické, kompenzační s využitím různých pomůcek

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně portfolio žáka a samostatně zakládá vybrané dokumenty

Má doplněny všechny zápisy výkonů a testů, pracovní listy atd., zápisy jsou přehledné.

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Absolvuje min. 5x za pol. měření, či testování vybrané pohybové schopnosti či dovednosti

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Předvede, že je schopen samostatně připravit protahovací a závěrečnou část hodiny TV pro ostatní žáky

Umí samostatně předvést min. 6 protahovacích a 6 uvolňovacích cviků

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prokáže základní znalosti pravidel vybrané sportovní hry

Řídí vybraný úsek konkrétní sportovní hry 

průběžná zpětná vazba

Spolupracuje při týmových činnostech, soutěžích, hrách a utkáních

Např.: dodržuje pravidla při sportovních činnostech, udržuje zásady Fair-play

průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu TV – 8. ročník

změří srdeční frekvenci a ví, jak využít údaj pro úpravu pohybové zátěže

procvičuje kotoul vzad do zášvihu ( do stoje na rukou)

procvičuje provedení rondátu

provádí výmyk po odrazu obounož

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

nacvičuje komíhání ve visu

zdokonaluje štafetovou předávku

zvládá základy aerobního cvičení s hudbou

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity.

rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti

rozvíjí své schopnosti a dovednosti pomocí prvků zážitkové pedagogiky

ovládá startovní povely a základní techniku nízkého, polovysokého a vysokého startu

využívá průpravná a specielních cvičení pro jednotlivé atletické činnosti

zdokonaluje rychlý běh dle svých možností

zdokonaluje vytrvalostní běh dle svých možností

zdokonaluje se v technice rozběhu a odrazu při skoku dalekém

zdokonaluje  technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého

zdokonaluje techniku štafetové předávky

zdokonaluje  techniku hodu míčkem

zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce ve fotbalu (futsalu)

zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v basketbalu

zdokonaluje  elementární herní činnosti jednotlivce ve florbalu

zdokonaluje  elementární herní činnosti jednotlivce v házené

zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené

zdokonaluje  elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních síťových hrách

zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních pálkovacích hrách

zdokonaluje  elementární herní činnosti jednotlivce s využitím Frisbee

zdokonaluje  elementární herní činnosti jednotlivce v Tchoukballu

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, organizátora a diváka během pohybových aktivit

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity

jedná v duchu principů FAIR PLAY při pohybových aktivitách a naplňuje základní olympijské myšlenky

používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

rozvíjí aerobní vytrvalostní schopnosti pomocí vybraných pohybových činností

vytvoří vlastní pohybový program na letní prázdniny , svůj výběr zdůvodní  z hlediska úrovně jeho pohybových schopností a porovná ho s předchozím programem

vybere a použije vhodné cviky před a po dané pohybové aktivitě

vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin na pohybový výkon

uplatňuje hlavní zásady bezpečného chování při pohybových činnostech

nacvičuje základní herní kombinace tradičních i netradičních sportovních her

zdokonaluje salto vpřed