ŽáciStránky předmětůTělesná výchovaAktuality

Kritéria hodnocení předmětu TV - 7. ročník

Milí žáci, v předmětu TV  budete hodnoceni na základě níže uvedených kritérií hodnocení. V průběhu pololetí  budete průběžně plnit kritéria v odpovídající kvalitě a termínu (která budou předem stanovena).

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

TV

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Má v pořádku pomůcky k TV: oblečení, obuv sálová, obuv venkovní, hygienické potřeby, pití

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu TV

(Viz výstupy předmětu.) Např.: předvede, že je schopen do svého denního režimu zařazovat základní cviky relaxační, psychomotorické, kompenzační s využitím různých pomůcek

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně portfolio žáka a samostatně zakládá vybrané dokumenty

Má doplněny všechny zápisy výkonů a testů, pracovní listy atd., zápisy jsou přehledné.

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Absolvuje min. 5x za pol. měření, či testování vybrané pohybové schopnosti či dovednosti

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Předvede, že je schopen samostatně připravit protahovací a závěrečnou část hodiny TV pro ostatní žáky

Umí samostatně předvést min. 6 protahovacích a 6 uvolňovacích cviků

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prokáže základní znalosti pravidel vybrané sportovní hry

Řídí vybraný úsek konkrétní sportovní hry 

průběžná zpětná vazba

Spolupracuje při týmových činnostech, soutěžích, hrách a utkáních

Např.: dodržuje pravidla při sportovních činnostech, udržuje zásady Fair-play

průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu TV – 7. ročník

zvládá stoj na rukou výdrž 3.vt

gymnastika-akrobacie

zvládá přemetový poskok a přemet stranou

gymnastika-akrobacie-přemet stranou s dopomocí, přemet stranou samostatně

nacvičuje výmyk odrazem obounož s dopomocí

hrazda-výmyk

nacvičuje  přešvihy ve vzporu na hrazdě

přešvih levou, pravou

nacvičuje  jednoduchou sestavu

výmyk-přešvih-podmet

zdokonaluje se v technice šplhu na tyči (4,5m)

šplh na tyči

ovládá techniku jednoduchých náskoků a seskoků na kladině

kladina (D)-náskok pomocí můstku s dopomocí, náskok bez můstku s dopomocí, seskoky do duchny

zvládá houpání s obraty v předhupu a záhupu

kruhy-houpání s obraty

zvládá houpání se seskokem v záhupu

houpání se seskokem v záhupu

nacvičuje  techniku základních pádů

judo

procvičuje průpravná a specielní cvičení pro jednotlivé atletické činnosti

SBC, atletické abecedy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu, škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost, ošetření větších poranění,přivolání lékaře

aplikuje cviky a sestavy pro různé účely a umí je převážně samostatně využít i v denním režimu

protahovací a napínací (strečinková) cvičení, cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové obratnosti

zdokonaluje rychlý běh dle svých možností

běh na krátké vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu (5m - 400m)

zdokonaluje vytrvalostní běh dle svých možností

běh na dlouhé vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu ( 800m - 3000m)

procvičuje se v technice rozběhu a odrazu při skoku dalekém

skok daleký

procvičuje  technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého

skok střižmo, skok zádovým stylem (flop)

procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené

odbití obouruč spodem, vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok, smeč

nacvičuje jednoduchou pohybovou skladbu

pohybová skladba

nacvičuje  techniku základních postojů, držení, pohybu v postojích a odporu v nich

úpoly-nácvik s pasivním a aktivním odporem soupeře

procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce ve fotbalu (futsalu)

fotbal-futsal-zpracování míče ( převzetí, tlumení), vedení míče, přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost, přihrávka hlavou na místě, vhazování míče, střelba z místa a po vedení míče, obcházení protihráče

procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v basketbalu

basketbal-uvolňování bez míče a s míčem (driblinkem, obrátkou), přihrávka jednoruč a obouruč ( na místě a za pohybu), střelba jednoruč a obouruč z místa a v pohybu (dvojtakt), rozskok a vhazování

procvičuje  elementární herní činnosti jednotlivce ve florbalu

florbal-zpracování míčku ( tlumení, převzetí), vedení míčku, přihrávka na místě a za pohybu, střelba z místa a po vedení míčku

procvičuje  elementární herní činnosti jednotlivce v házené

dribling, přihrávka na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost, střelba po dvojtaktu, trojtaktu, čtyřtaktu

procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené

odbití obouruč spodem, vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok, smeč

procvičuje  elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních síťových hrách

Ringo, Indiaca, Badminton

procvičuje  elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních pálkovacích hrách

Softball, Brennball

procvičuje  elementární herní činnosti jednotlivce s využitím Frisbee

Guts, Ultimate, Double Disc Court, Discathlon

procvičuje  elementární herní činnosti jednotlivce v Tchoukballu

střelba po dvojtaktu, trojtaktu, střelba z míst, chytání, přihrávání na různé vzdálenosti, výběr místa, uvolňování hráče s míčem a bez míče

aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity

taktika a spolupráce, strategie, herní systém

jedná v duchu principů FAIR PLAY při pohybových aktivitách a naplňuje základní olympijské myšlenky

handicap, ochrana přírody, čestné soupeření, dodržování pravidel, respekt k opačnému pohlaví

používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu

gesta rozhodčích, pravidla, názvosloví

rozvíjí aerobní vytrvalostní schopnosti pomocí vybraných pohybových činností

aerobic, zumba, turistika, jogging, nordic walking

vytvoří vlastní pohybový program na letní prázdniny , svůj výběr zdůvodní  z hlediska úrovně jeho pohybových schopností a porovná ho s předchozím programem

pohybový program

vybere a použije vhodné cviky před a po dané pohybové aktivitě

cvičení pro rozvoj flexibility, kompenzace, strečink

uplatňuje hlavní zásady bezpečného chování při pohybových činnostech

preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu, škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost, ošetření větších poranění,přivolání lékaře

procvičuje salto vpřed

salto vpřed