ŽáciStránky předmětůTělesná výchovaAktuality

Kritéria hodnocení předmětu TV - 6. ročník

Milí žáci, v předmětu TV  budete hodnoceni na základě níže uvedených kritérií hodnocení. V průběhu pololetí  budete průběžně plnit kritéria v odpovídající kvalitě a termínu (která budou předem stanovena).

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

TV

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Má v pořádku pomůcky k TV: oblečení, obuv sálová, obuv venkovní, hygienické potřeby, pití

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu TV

(Viz výstupy předmětu.) Např.: předvede, že je schopen do svého denního režimu zařazovat základní cviky relaxační, psychomotorické, kompenzační s využitím různých pomůcek

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně portfolio žáka a samostatně zakládá vybrané dokumenty

Má doplněny všechny zápisy výkonů a testů, pracovní listy atd., zápisy jsou přehledné.

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Absolvuje min. 5x za pol. měření, či testování vybrané pohybové schopnosti či dovednosti

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Předvede, že je schopen samostatně připravit protahovací a závěrečnou část hodiny TV pro ostatní žáky

Umí samostatně předvést min. 6 protahovacích a 6 uvolňovacích cviků

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prokáže základní znalosti pravidel vybrané sportovní hry

Řídí vybraný úsek konkrétní sportovní hry 

průběžná zpětná vazba

Spolupracuje při týmových činnostech, soutěžích, hrách a utkáních

Např.: dodržuje pravidla při sportovních činnostech, udržuje zásady Fair-play

průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu VKO – 6. ročník

rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti

obratnostní dráha - bootcamp a jeho varianty s využitím dostupných pomůcek, v tělocvičně, na hřišti, v terénu

rozvíjí své schopnosti a dovednosti pomocí prvků zážitkové pedagogiky

outdoorové aktivity - orientační běh, bootcamp

zvládne 4 sekundy stoj na rukou s dopomocí 

náskok do stoje na rukou, stoj na rukou s oporou, stoj na rukou s dopomocí

zvládá průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku

rozběh s náskokem snožmo na gymnastický můstek

nacvičuje výskok na hrazdu do vzporu a sešin

hrazda-náskok do vzporu a sešin

nacvičuje výmyk odrazem jednonož

výmyk s dopomocí

nacvičuje podmet po náskoku snožmo

podmet s dopomocí

zvládne techniku šplhu na tyči (4,5 m)

šplh na tyči

zvládá různé druhy chůze a jednoduché obraty

kladina-chůze, obraty s jednuchými pohyby paží

ovládá techniku základních držení, přetahů, přetlaků a úpolových odporů

úpoly-postoje, úskoky, úhyby, držení

zná startovní povely a základní techniku nízkého startu

běhy-povely, nízký start

seznamuje se s použítím průpravných a speciálních cvičení pro jednotlivé atletické činnosti

SBC

zdokonaluje se v technice rychlého běhu

běh na 60 m na dráze, hřišti, v terénu

osvojuje si techniku vytrvalostního běhu

běh v terénu do 20 min, 1000 m (D), 1500 m (CH)

zdokonaluje se v technice rozběhu a odrazu při skoku do dálky

skok daleký

seznamuje se s technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého

skok střižmo, skok zádovým stylem (flop)

nacvičuje  techniku hodu míčkem

hod míčkem po rozběhu

zvládá elementární herní činnosti jednotlivce v průpravných cvičeních a v utkáních fotbalu(futsalu)

fotbal-futsal-zpracování míče ( převzetí, tlumení), vedení míče, přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost, přihrávka hlavou na místě, vhazování míče, střelba z místa a po vedení míče, obcházení protihráče,  utkání

zvládá elementární herní činnosti jednotlivce v průpravných cvičeních a v utkáních basketbalu

basketbal-uvolňování bez míče a s míčem (driblinkem, obrátkou), přihrávka jednoruč a obouruč ( na místě a za pohybu), střelba jednoruč a obouruč z místa, rozskok a vhazování, utkání

zvládá elementární herní činnosti jednotlivce v průpravných cvičeních a v utkáních florbalu

florbal-zpracování míčku ( tlumení, převzetí), vedení míčku, přihrávka na místě a za pohybu, střelba z místa a po vedení míčku,  utkání

zvládá elementární herní činnosti jednotlivce v průpravných cvičeních a v utkáních softbalu

softbal-chytání míčku, nadhazování míčku, odpal, souhra hráčů v poli, utkání

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů pro zdraví a pohybovou aktivitu, škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost, ošetření větších poranění,přivolání lékaře

reaguje na základní povely, pokyny a smluvené signály spojené s pohybovou činností

základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením, povely, signály, znamení, gesta a jiné prostředky komunikace při Tv a sportu

spolupracuje při týmových činnostech, soutěžích, hrách a utkáních

přesuny, štafety, soutěže družstev, utkání

nacvičuje poskytnutí základní dopomoci a záchrany při cvičení

cvičení na gymnastickém nářadí a akrobacie

rozliší pojmy: olympijské disciplíny, názvy nářadí a náčiní

atletika-program OH

seznamuje se s základními pravidly, snaží se vést utkání

rozhoduje utkání, sportovní hry

předvede, že je schopen do svého denního režimu  zařazovat základní cviky relaxační, psychomotorické,  kompenzační s využitím různých pomůcek

cvičení pro rozvoj flexibility, cvičení kompenzační ( po jednostranné zátěži), cvičení vyrovnávací - korektivní ( podle úrovně oslabení), overbally, gymbally, trampolínky, tyče, posilovací gumy atd.