ŽáciStránky předmětůFinanční gramotnostPříspěvky

Kritéria hodnocení předmětu FG - 8. ročník

 

Kritérium

Indikátor

Hodnocení

Respektuje dohodnutá pravidla třídy a předmětu

FG

Pravidla dohodnutá na začátku školního roku se žáky

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Na vyučování je připraven

Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek), sešit, ŽK

Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin

Časté nerespektování kritéria se promítá do pololetního závěrečného hodnocení žáka.

Zapojuje se aktivně do všech činností v předmětu FG

(Viz výstupy předmětu.) Např.: Sestaví jednoduchý rozpočet, uvede hlavní příjmy a výdaje, zváží nezvbytnost jednotlivých výdajů

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vede kvalitně sešit, případně portfolio předmětu

Má doplněny všechny zápisy, pracovní listy atd. (při nepřítomnosti do následující hodiny), každá hodina je označena datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy přehledné

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje min. 3 testy za pololetí

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost jedné opravy testu (testy nemusejí být oznamovány předem)

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

Vypracuje prezentaci na vybrané téma

dle kritérií hodnocení konkrétní prezentace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Prezentuje dle zadaných kritérií na konkrétní téma

prezentuje ústně dle přípravy dle zadání, jasně a srozumitelně formuluje, …

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK

Spolupracuje dle zadaných kritérií ve dvojici, ve skupině

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace

Hodnoceno průběžně známkou do ŽK, průběžná zpětná vazba

 

Podpis vyučujícího                                             Podpis žáka                                          Podpis rodičů

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu FG – 8. ročník

 

Výstup SSZŠ

Učivo

Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH

marže, tvorba ceny, DPH

Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny

nabídka, poptávka, trh, fungování trhu

Popíše vliv inflace na hodnotu peněz

inflace, deflace, peníze

Vysvětlí rozdíl mezi "dobrým dluhem" a "špatným dluhem"

dobrý dluh, špatný dluh

Sestaví jednoduchý rozpočet, uvede hlavní příjmy a výdaje, zváží nezvbytnost jednotlivých výdajů

příjmy, výdaje, cashflow, aktiva, pasiva, účetnictví

Objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu

výsledovka-rozvaha, zdroje příjmů, zdroje výdajů, náklady, výnosy

Vysvětlí, jak se může občan bránit v případě porušení práv spotřebitele

ČOI, SOS, reklamace, práva a povinnosti spotřebitele, kupní smlouva, fakturace

Uvede příklady a možná rizika použití debetní a kreditní platební karty

debet, kontokorent, služby bank, úrok

Uvede a porovná některé způsoby nakládání s volnými prostředky(Cashflow)

produkty finančního trhu, investice,

Uvede a porovná některé způsoby krytí schodku(deficitu)

dluh, úvěr, hypotéční úvěr, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, leasing atd., nebankovní instituce, banky, reklama

Vysvětlí význam úroků

úroky a úročení, placený úrok, přijatý úrok,

Porovná různé druhy pojištění u různých institucí, z výsledků učiní konkrétní závěr

pojišťovny, druhy pojištění, reklama

Porovná různé druhy bank z hlediska vedení běžného účtu a spořícího účtu, z výsledků učiní závěr

běžný účet, spořící účet, komereční banky, reklama