WebZápis 2021Aktuality

Přípravná třída - školní rok 2021- 2022

Přípravná třída - školní rok 2021- 2022

PŘÍPRAVNÁ  TŘÍDA NA  SPORTOVCE

HRAJEME SI – UČÍME SE

 

Přípravná třída se bude otevírat  pro školní rok 2021-2022, tedy 1. 9. 2021.

 

Přípravná třída (PT) je mezistupeň mezi MŠ a ZŠ. Je zřízena při škole, ale nezapočítává se do povinné školní docházky. Žáci v přípravné třídě mohou využívat školní družinu jak ráno tak v odpoledních hodinách, mohou se ve škole naobědvat a ráno před vyučováním využít možnosti snídat v jídelně Scolaret.

Finanční příspěvek je stejný jako běžné školné  - 700,- Kč měsíčně.

Do přípravné třídy se zařazují děti, u nichž byl školským poradenským zařízením - Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), nebo Speciálně pedagogické centrum (SPC) - doporučen odklad školní docházky a je zde předpoklad, že se tím vyrovná jejich vývoj. Dále se do této třídy mohou zařadit děti v posledním roce před nástupem do školy, tedy pětileté. Chcete poskytnout dětem co nejvíce příležitostí k dosáhnutí školní připravenosti. Vhodné je zařazení do PT také u dětí, které mají adaptační problémy a těžko si zvykají na nové prostředí. Zvykat si v době docházky do PT nijak neohrozí jejich školní úspěšnost, naopak je to výrazně lepší, než tím zatěžovat počátek první třídy.

Minimální počet je 10 dětí, což představuje oproti běžné třídě možnost zohlednit individuální potřeby každého dítěte. Vašim dětem se bude věnovat plně kvalifikovaná paní učitelka.

Vzdělávání dětí v PT se řídí školním vzdělávacím programem a cílem je připravit je nejen na nácvik čtení, psaní, počítání, ale také na režim spojený s docházkou do školy, na prostředí školních tříd, šaten, školní jídelny, družiny, na kontakt s pracovníky školy atd. Děti se také seznámí se svými „spolužáky“, se kterými budou s největší pravděpodobností pokračovat v docházce do 1. třídy.

O zařazení dítěte do PT rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pokud máte o zařazení svého dítěte do PT zájem, neváhejte, dokud jsou volná místa.

Přihlásit své dítě můžete telefonicky na čísle 476 752 896, nebo osobně v sekretariátu školy.

Pokud máte pochybnosti, obraťte se na nás ([email protected]) a společně se poradíme.