WebAktuality

Cílem Sportovky je ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA!

Milí žáci, vážení rodiče,                                                                

prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Přesto věřím, že jste si odpočinuli a že příjemně vstoupíme do 26. školního roku Sportovky.

Hlavní událostí letošního léta je dokončení rekonstrukce pavilonu dílen. V pavilonu budeme od září vyučovat předmět dílny s cílem podpořit rozvoj manuálních dovedností žáků. Nově budeme moci využívat i učebny na výuku keramiky a výtvarné výchovy, v podkroví vznikla učebna technického kreslení a laboratoř na výuku jazyků. Součástí rekonstrukce je úprava školní zahrady u dílen, kde vznikne odpočinkový prostor pro školní družinu. Nové prostory budou slavnostně otevřeny 30. 8. 2019.

V rámci úprav interiérů školy byly vymalovány některé třídy, 1. patro školy a školní kuchyně, dokončeny byly drobnější úpravy interiérů tříd.  

V létě proběhl další ročník příměstského tábora Sportovky. Poděkování patří kolegyním, které připravily pro žáky školy i ostatní zájemce skvělý program.

Nejdůležitějším dokumentem školy v oblasti výchovy a vzdělávání je školní vzdělávací program „ŠKOLA V POHYBU“, který jsme aktualizovali a najdete jej na stránkách školy. Ostatní zásadní dokumenty školy (školní řád, pravidla hodnocení) zůstávají beze změny.

Učitelé se o prázdninách vzdělávali ve čtvrtém pokračování dvoudenního kurzu typologie MBTI, která je důležitá pro pochopení individualizace a diferenciace výuky i pro rozvoj komunikačních technik. I v letošním školním roce se chceme zdokonalovat mj. v oblasti výuky matematiky a vzdělávacích strategií i ve výuce čtenářské gramotnosti. Proto bude učitelům k dispozici i letos externí mentorka pro podporu čtenářské gramotnosti. I v letošním roce budeme spolupracovat v rámci Školního poradenského pracoviště, s Mgr. Králíčkovou, která bude ve škole každé pondělí a úterý.

Především chceme kvalitně učit, nadále je pro nás prioritní podpora úspěchu každého žáka. K tomu potřebujeme podporu a důvěru rodičů žáků. V maximální možné míře budeme využívat půlené vyučování, párovou výuku, efektivní metody a formy práce, podporu asistentů i externích mentorů. Spolupracovat budeme s rodilým mluvčím M. Harriesem a lektorem Ai-Doi Danielem Lazzenecem. Opět nabídneme zájmové kroužky, třídenní adaptační výjezdy tříd, sportovní kurzy, motivační soutěž TOP 40, projektové dny, atd. V rámci podpory sportu díky podpoře města Litvínov budeme v rámci tzv. Sportovního čtyřlístku pokračovat v podpoře gymnastiky u 1. a 2. tříd, bruslení i plavání a lyžování. Těšíme se na tradičně skvělou spolupráci se sportovními kluby.

Sportovka je zapojena do několika zajímavých projektů. S Ligou lidských práv pokračujeme v projektu na podporu metody FIE.  Tým učitelů školy bude pokračovat v rozvíjení forem formativního hodnocení v rámci výuky, další kolegové projdou vzděláváním, ve kterém budou zdokonalovat komunikaci a vedení týmu třídy. Pokračujeme i v projektu tzv. Šablon, díky tomu budeme moct uskutečňovat párovou výuku, projektové aktivity pro žáky, apod.

Naše škola je partnerem konference 4EDU -  3. 10. 2019 budeme ve škole hostit téměř 30 workshopů vynikajících lektorů z oblasti inovativního vzdělávání. Těšíme se, že přivítáme pedagogy i zájemce z řad rodičů žáků ve Sportovce.

 

Všechny podstatné informace uveřejníme v novém čísle novin SPORTOVKA, které bude k dispozici na první třídní schůzce už ve čtvrtek 5. září.

 

Přeji všem klidný školní rok, žákům radost z učení a chuť se vzdělávat, všem prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a kolegům školu, ve které je na co se těšit. Rodičům přeji hodně trpělivosti a spokojenosti se školou.

Těšíme se na Vás na slavnostním zahájení v pondělí 2. září 2019 v 8,00 hod. na hřišti u Sportovky.

 

 

                                                                                        Mgr. Pavel Škramlík – ředitel školy