ŠkolaPřednosti školy

Přednosti školy

9 oblastí kvality naší školy

1.    Spolupráce s rodiči

2.    Výuka, jazyky, sport ve škole

3.    vybavení školy, Počítače, technika

4.    Zájmová činnost - kroužky

5.    Školní družina a Školní KLUB

6.    Pedagogický sbor, klima školy

7.    Výsledky našich žáků

8.    Školní poradenské pracoviště

9.    Školní jídelna a kantýna

    Spolupráce s rodiči

 • O studijních výsledcích a chování žáka jsou rodiče podrobně informováni na individuálních konzultacích za přítomnosti dítěte.
 • Učitelé se věnují rodičům kdykoli po dohodě.
 • Pro rodiče vydáváme dvakrát ročně školní zpravodaj, noviny Sportovka.
 • Informace jsou vždy na webových stránkách školy, učitelé vedou stránky tříd, příp. stránky předmětu.
 • Rodiči ovlivňují chod školy prostřednictvím Poradního sboru rodičů a Školské rady.
 • Ptáme se na názor rodičů prostřednictvím anket. Zapojujeme se do celorepublikového šetření škol Mapa školy. Váš názor nás zajímá.

Výuka, jazyky, sport ve škole

 • Pracujeme podle kvalitního školního vzdělávacího programu Škola v pohybu (genetická metoda čtení, výuka matematiky metodou prof. Hejného, projektová výuka, oborové dny atp.).
 • Jazyky učíme kvalitně (od 1. třídy AJ, od 7. třídy NJ).
 • Vyučujeme Informatiku a Digitální technologie.
 • Zařazujeme doučování pro žáky (AJ, ČJ, matematika).
 • Žáci v 1. – 5. ročníku nejsou v předmětech HV, Svět práce a VV klasifikováni známkou, ale používáme slovní kriteriální hodnocení.
 • Součástí programu školy jsou sportovní kurzy (plavání na I. stupni, 7. r. - lyžařský kurz, r. - turistický kurz, sportovní soustředění…).
 • Součástí programu školy jsou adaptační kurzy.
 • Tělesná výchova je v 6. - 9. ročníku 3 hodiny týdně.
 • Nabízíme žákům smysluplné exkurze a výuku mimo školu.

 

Vybavení školy, počítače, technika

 • Žáci využívají ve škole víc než 100 počítačů a mobilní učebny s 40 I-pady a 30 tablety.
 • Při výuce se využívá počítačová učebna. Další počítače pro práci žáků jsou umístěny ve třídách.
 • Pro výuku je k dispozici 24 učeben s možností interaktivní výuky.
 • Máme dostatek kvalitních pomůcek pro výuku.

Zájmová činnost – kroužky

 • Žáci si mohou vybrat zájmovou činnost v kroužcích (např.: aerobic, golf, flétna, konverzace v AJ, výtvarný kroužek, keramika, vaření, cvičení na míčích, badminton, přírodovědný,…).
 • Rozvíjíme spolupráci s učitelem ESTI.

Školní družina a školní klub

 • Provoz školní družiny začíná v 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin, školní klub je k dispozici do 16,30 hodin.
 • Školní družina a klub nabízejí akce, výlety, kvalitní program.
 • V rámci programu školní družiny navštěvují žáci také bezplatně zájmové kroužky.
 • Školní družina je v provozu podle požadavků rodičů a zájmu žáků také o vedlejších prázdninách a volných dnech ředitele školy.
 • O letních prázdninách nabízíme příměstský tábor.

Pedagogický sbor, klima školy

 • Pedagogický sbor školy tvoří kvalifikovaní, odborně zdatní a aktivní učitelé.
 • Vytváříme pozitivní klima, podporujeme školní demokracii (je ustanoven školní žákovský parlament).
 • Pedagogický sbor se kvalitně a intenzivně vzdělává.
 • Spolupracujeme s externí mentorkou pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Výsledky našich žáků

 • Výsledky žáků 5., a 9. ročníku ve srovnávacích testech Kalibro jsou na srovnatelné úrovni se stejně velkými školami v celé ČR.
 • Máme pravidelná umístění žáků v okresních předmětových olympiádách.
 • Ve sportovních soutěžích se žáci umísťují na špičce v okrese, výsledky přivážejí i z krajských a republikových soutěží.

Školní poradenské pracoviště

 • Ve škole pracují speciální pedagog a školní psycholog, úzce spolupracují s učiteli, jsou k dispozici dětem i jejich rodičům.
 • Škola nabízí ojedinělé projekty (sociometrie tříd, kariérové poradenství…).
 • Speciální pedagog se individuálně věnuje dětem s poruchami učení.
 • Nabízí v případě potřeby krizovou intervenci pro žáky a pomoc rodičům.

Školní jídelna a kantýna

 • Školní restaurace Scolarest vaří TŘI jídla denně, ke každému jídlu nabízí ovocný nebo zeleninový salát.
 • Příznivé ceny obědů (20,-, 22,-, 24,-Kč).
 • Bufet školy je k dispozici denně od 7,00 do 12,00 hodin.
 • Podporujeme projekt Školní mléko a Ovoce do škol.

 

 

Školné: 600,-Kč měsíčně, 7200,- ročně, tj. 24,- Kč denně)

 

V ceně školného garantujeme:

 • Nižší počty žáků ve třídě, průměr na třídu je 23 žáků.
 • Činnost speciálního pedagoga a psychologa školy – poradenské pracoviště přímo ve škole.
 • Příspěvky sportovním klubům (HC, FŠ, volejbal, gymnastika),
 • Půlené vyučování (jedna hodina týdně v každé třídě nad 20 žáků v předmětech Aj, MAT, ČJ, informatika).
 • Doučování žáků na I. i na II. stupni.
 • Pracovní sešity pro žáky (např.: vše na I. stupni, AJ, MAT, FYZ atp.).
 • Vybrané učební potřeby (výtvarná výchova, pracovní činnosti, školní družina a klub).
 • Žákovské sešity, čtvrtky a žákovské knížky SSZŠ.
 • Doprava žáků, cestovné (výjezdy třídních kolektivů, sportovní výjezdy, olympiády, soutěže žáků).
 • Hrazení pojištění pro žáky školy na výjezdy
 • Návštěvy divadel, planetária, exkurze, kino atp.
 • Odměny žákům (knihy pro nejlepší žáky, žáky s nejlepším zlepšením, úspěšné sportovce a reprezentanty školy), ceny pro žáky a materiál na školní akce a soutěže.
 • Zájmová činnost – kroužky.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies